Fenestella (52 pred Kr. – 19 po Kr.) bol rímsky historik a encyklopedista píšuci za vlády cisára Tiberia. Údaje o dátume jeho narodenia a úmrtia pochádzajú z Hieronymovho Chronicon (Kroniky). Podľa niektorých odborníkov Fenestella žil v rokoch 35 pred Kr. až 36 po Kr.

Fenestella bol autorom historického diela Annales (Anály), z ktorého sa dochovali iba zlomky. Za vzor mu poslúžil veľký rímsky encyklopedista Marcus Terentius Varro (Varro Reatinus). Fenestella sa. na rozdiel od historikov akým bol i Livius, zaoberal pôvodom zvykov a inštitúcii a vývojom spoločenského a kultúrneho života vrátane dejín rímskej literatúry. Zlomky Fenestellovho diela pojednávajú o skutočne rozmanitých témach: o pôvode odvolacieho práva (provocatio), použití slonov v hrách v cirku, o zvyku nosiť zlaté prstene, zavedení pestovania olív, látke, z ktorej sa vyrábala tóga, poľnohospodárstve, niektorých životopisných údajoch o Ciceronovi a Terentiovi. Fenestellu ako prameň použili Plínius Starší, Quintus Asconius Pedianus, Nonius Marcellus a neskorší filológovia.

De magistratibus et sacerdotiis Romanorum (O úradníkoch a kňazoch Rimanov), dielo pripisované neprávom Fenestellovi, napísal v skutočnosti roku 1510 pápežský sekretár A.D. Fiocchi. Neskoršie vydania už uvádzajú pravé meno autora.

Literatúra upraviť

  • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Preklad Dagmar Bartoňková et al. Vyd. 1. Praha : KLP, 2003. 790 s. ISBN 80-85917-87-4.