Odvolanie

rozlišovacia stránka

Odvolanie môže byť:

  • zavolanie (najmä oficiálne) odniekiaľ preč na iné miesto (napr. odvolanie z porady, do susednej miestnosti, odvolanie posádky)
  • zbavenie funkcie, úradu, postavenia, moci a podobne, pozri napr. odvolanie z funkcie
  • vzatie späť, zrušenie, vyhlásenie za neplatné (napr. odvolanie sľubu, učenia, rozhodnutia, rozkazu, žaloby, plnomocenstva), pozri napr. pod zrušenie a platnosť
  • jeden z možných riadnych opravných prostriedkov (t.j. procesných úkonov, ktorými sa domáha preskúmanie a zmena či zrušenie rozhodnutia) proti rozhodnutiu verejného orgánu (najčastejšie súdu alebo správneho orgánu) v civilnom, trestnom, správnom, daňovom alebo podobnom konaní, pričom v prípadoch, kde sa rozlišuje viacero stupňov, ide o opravný prostriedok proti rozhodnutiu verejného orgánu prvého stupňa, pozri odvolanie (opravný prostriedok)
  • mimo typicky právnej oblasti (napr. v športe): námietka či sťažnosť proti rozhodnutiu podávaná na nadriadený orgán
  • poukázanie (na niečo) na podporu svojho postupu či tvrdenia


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.