Odvolanie

rozlišovacia stránka

Odvolanie môže byť:

 • zavolanie (najmä oficiálne) odniekiaľ preč na iné miesto (napr. odvolanie z porady, do susednej miestnosti, odvolanie posádky)
 • zbavenie funkcie, úradu, postavenia, moci a podobne, pozri napr. odvolanie z funkcie
 • vzatie späť, zrušenie, vyhlásenie za neplatné (napr. odvolanie sľubu, učenia, rozhodnutia, rozkazu, žaloby, plnomocenstva), pozri napr. pod zrušenie a platnosť
 • jeden z možných riadnych opravných prostriedkov (t.j. procesných úkonov, ktorými sa domáha preskúmanie a zmena či zrušenie rozhodnutia) proti rozhodnutiu verejného orgánu (najčastejšie súdu alebo správneho orgánu) v civilnom, trestnom, správnom, daňovom alebo podobnom konaní, pričom v prípadoch, kde sa rozlišuje viacero stupňov, ide o opravný prostriedok proti rozhodnutiu verejného orgánu prvého stupňa, pozri odvolanie (opravný prostriedok)
 • mimo typicky právnej oblasti (napr. v športe): námietka či sťažnosť proti rozhodnutiu podávaná na nadriadený orgán
 • poukázanie (na niečo) na podporu svojho postupu či tvrdenia

ZdrojeUpraviť

 • odvolanie. In: Krátky slovník slovenského jazyka. dostupné online
 • odvolanie. In: Slovník slovenského jazyka. dostupné online
 • [1]
 • odvolati. in: Slovník spisovného jazyka českého [2]
 • odvolání. in: Slovník spisovného jazyka českého [3]
 • odvolání v civilném řízení. In: HENDRYCH, Dušan, et al. Právnický slovník. 2. rozš. vyd. Praha : C.H. Beck, 2003. 1320 s. ISBN 80-7179-740-5. (po česky)
 • odvolání v trestním řízení. In: HENDRYCH, Dušan, et al. Právnický slovník. 2. rozš. vyd. Praha : C.H. Beck, 2003. 1320 s. ISBN 80-7179-740-5. (po česky)
 • odvolání v správním řízení. In: HENDRYCH, Dušan, et al. Právnický slovník. 2. rozš. vyd. Praha : C.H. Beck, 2003. 1320 s. ISBN 80-7179-740-5. (po česky)
 • odvolání v daňovém řízení. In: HENDRYCH, Dušan, et al. Právnický slovník. 2. rozš. vyd. Praha : C.H. Beck, 2003. 1320 s. ISBN 80-7179-740-5. (po česky)
 • opravné prostředky v civilném řízení. In: HENDRYCH, Dušan, et al. Právnický slovník. 2. rozš. vyd. Praha : C.H. Beck, 2003. 1320 s. ISBN 80-7179-740-5. (po česky)
 • opravné prostrědky v trestním řízení: In: HENDRYCH, Dušan, et al. Právnický slovník. 2. rozš. vyd. Praha : C.H. Beck, 2003. 1320 s. ISBN 80-7179-740-5. (po česky)
 • opravné prostředky v správním řízení. In: HENDRYCH, Dušan, et al. Právnický slovník. 2. rozš. vyd. Praha : C.H. Beck, 2003. 1320 s. ISBN 80-7179-740-5. (po česky)
 • opravné prostrědky v daňovém řízení. In: HENDRYCH, Dušan, et al. Právnický slovník. 2. rozš. vyd. Praha : C.H. Beck, 2003. 1320 s. ISBN 80-7179-740-5. (po česky)
 • odvolání. In: Malá československá encyklopedie IV M-Pol. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. s. 632.
 • http://www.judikaty.info/main-menu/zaujimave/5982/


 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.