Financie (finančné vzťahy)

Financie sú:

  • a) finančné vzťahy (t. j. peňažné vzťahy, ktorými dochádza k tvorbe, rozdeľovaniu, prerozdeľovaniu a používaniu peňažných fondov (prostriedkov) alebo peňažného kapitálu) a ich vnútorný prepojený systém.
  • b) náuka (veda) zaoberajúca sa financiami vo význame a. Veľmi podobný význam má pojem teória financií/finančná teória. (Tu treba poznamenať, že pojem "finančná veda" obyčajne označuje len vedu o verejných financiách.)

Zjednodušene možno povedať, že financie sú správa (manažment) - nie len podnikových - peňažných prostriedkov resp. príslušná náuka či teória.

Finančné vzťahy

upraviť

Finančné vzťahy sa niekedy označujú aj pojmom peňažné transakcie. Finančné vzťahy súvisia so vznikom tovarovo-peňažných vzťahov a predstavujú peňažný styk medzi ekonomickými subjektmi v trhovej ekonomike. Činnosť realizácie finančných vzťahov sa považuje za financovanie.

Oblasti financií

upraviť

Financie je možné rozdeliť na viaceré oblasti:

  • Podnikové financie sa zaoberajú správou peňažných prostriedkov firmy, najmä jej investícií a ich financovania. Takáto správa má za cieľ hľadanie rovnováhy medzi rizikom a rentabilitou projektov firmy. Podnikové financie zahŕňajú aj štúdium fungovania kapitálových trhov, ktoré sú na jednej strane potenciálnym zdrojom financovania firmy, ako aj cieľom jej investícií.
  • Verejné financie skúmajú financovanie verejných inštitúcií, teda štátneho rozpočtu, regiónov a obcí, organizácií sociálneho zabezpečenia etc.
  • Správa osobných financií sa zaoberá správou osobného majetku a príjmov jednotlivca, prostredníctvom rozumného investovania na bankovom alebo kapitálovom trhu. Rieši problémy ako sú investícia do vzdelania alebo nehnuteľnosti, šetrenie na dôchodok.

Finančné odbory

upraviť

Tieto finančné odbory obsahujú teoretický základ a nástroje, ktoré majú za úlohu uľahčiť finančné rozhodnutia.

ekonómie, ktorá sa sústreďuje na vplyv reálnych ekonomických faktorov na finančné premenné ako napríklad úrokové sadzby, cenová hladina… Zaoberá sa hlavne určovaním hodnoty finančných (akcie, obligácie, opcie…) alebo reálnych (spoločnosti, nehnuteľnosti) aktív, fungovaním kapitálových trhov, finančnými inštitúciami a reguláciou (trhu, inštitúcií…).

  • Finančná matematika je súbor matematických nástrojov pre modelizáciu, kvantifikáciu a pochopenie finančných fenoménov. Využíva k tomu najmä nástroje teórie pravdepodobnosti, stochastický počet, štatistiku a diferenciálny počet.
  • Výber investícií sa zaoberá kritériami a metódami pre výber optimálnej investičnej stratégie.
  • Finančná politika je voľba financovania podniku s cieľom optimalizovať priemernú cenu jej kapitálu. Voľba sa týka financovania prostredníctvom vlastného imania alebo zadlženia, ako aj politiky distribúcie dividend.

Význační predstavitelia finančnej teórie

upraviť

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.