Otvoriť hlavné menu

Geografia obyvateľstva

Geografia obyvateľstva alebo aj demogeografia je vedná disciplína humánnej geografie, ktorá skúma základné znaky a zákonitosti vývoja veľkosti, rozmiestnenia, zloženia (štruktúry) a dynamiky priestorových štruktúr obyvateľstva, v jeho vzájomných väzbách s ostatnými geografickými prvkami týchto štruktúr.

Výskum geografie obyvateľstva sa zameriava na:

  • poznanie vývoja priestorových štruktúr obyvateľstva (historický vývoj počtu obyvateľov v priestore, populačné prognózy)
  • veľkosť, rozmiestnenie obyvateľstva, hustota zaľudnenia
  • analýza zloženia (štruktúry) obyvateľstva
  • štúdium dynamiky obyvateľstva (prirodzený pohyb obyvateľstva, mechanický pohyb obyvateľstva)

Jej predmet výskumu je veľmi podobný demografii.

ZdrojUpraviť