Humánna geografia (iné názvy: geografia človeka, zemepis človeka, antropogeografia, spoločensko-ekonomická geografia, socioekonomická geografia, sociálna geografia) je vetva geografie, ktorá sa zameriava na systematické skúmanie vzoriek a procesov, ktoré utvárajú interakciu človeka s prostredím, najmä príčiny a následky rozmiestnenia ľudskej aktivity na zemskom povrchu. Zahŕňa ľudské, politické, kultúrne, spoločenské a ekonomické aspekty. Venuje sa poznávaniu obyvateľstva a jeho aktivít z priestorového, časového a ekologického hľadiska.

Humánna geografia skúma humánnogeografickú sféru krajinnej sféry

Hlavné disciplíny humánnej geografie upraviť

Disciplíny Príbuzné odvetvia
Demogeografia Demografia
Ekonomická geografia Ekonómia
Geografia lesného hospodárstva Hospodárstvo
Geografia poľnohospodárstva Poľnohospodárstvo
Geografia priemyslu Priemysel
Geografia služieb Služby
Geografia cestovného ruchu Cestovný ruch
Geografia dopravy Doprava
Urbánna geografia Urbanistika
Rurálna geografia Urbanistika
Politická geografia Politológia
Geografia vedy a kultúry Veda a kultúra
Geografia rozvoja Ekonomický rozvoj
Historická geografia História
Verejná správa Geopolitika

Ďalšie disciplíny humánnej geografie upraviť

Disciplíny humánnej geografie Príbuzné odvetvia
Behaviorálna geografia Psychológia
Kultúrna geografia Antropológia a sociológia
Geografia jazykov Lingvistika
Geografia marketingu Obchod
Medicínska geografia Zdravoveda
Vojenská geografia Vojenská stratégia a vojenská taktika
Geografia relígií Náboženstvo a teológia
Sociálna geografia Sociológia
Geografia národnostných menšín Etnológia a kulturológia

Pracoviská humánnej geografie na Slovensku upraviť

  • Katedra humánnej geografie a demogeografie na Prírodovedeckej Fakulte UK v Bratislave
  • Geografický ústav SAV – Oddelenie humánnej geografie

Iné vyslovene špecializované pracovisko na humánnu geografiu zatiaľ na Slovensku nie je. Ale niektorým jej častiam sa tradične venujú všetky geografické pracoviská na Slovensku.

Pozri aj upraviť