Hans Josef Vermeer bol nemecký jazykovedec a translatológ. Bol profesor lingvistiky na Univerzite Mainz a pôsobil ako profesor na katedre translatológie na Univerzite Heidelberg. Po odchode do dôchodku pôsobil na rôznych zahraničných univerzitách ako hosťujúci profesor. Na sklonku života sa vrátil na Univerzity Mainz a Heidelberg. 17. januára 2010, tesne pred svojou smrťou, získal čestný doktorát na Univerzite Mainz.

Hans Josef Vermeer
nemecký jazykovedec a translatológ
Narodenie24. september 1930
Iserlohn, Nemecko
Úmrtie4. február 2010 (79 rokov)
Heidelberg, Nemecko

Život a akademická kariéra

upraviť

Hans Vermeer sa narodil v meste Iserlohn v roku 1930. V roku 1950 ukončil svoje stredoškolské štúdium. V tom istom roku začal študovať anglický a španielsky preklad na Univerzite Heidelberg. Bakalárske štúdium ukončil v roku 1952. V roku 1953 získal bakalársky titul z portugalského prekladu po tom, ako študoval istý čas na Univerzite v Lisabone. O rok neskôr získal magisterský titul z prekladu a tlmočenia v kombinácii portugalčina – nemčina. V rokoch 1954 – 1962 vyučoval portugalčinu na katedre prekladu a tlmočenia Univerzity Heidelberg. V roku 1962 získal doktorát na Univerzite Heidelberg za svoju dizertačnú prácu o adjektívnych a slovesných výrazoch pre farby v indoeurópskych jazykoch a o problematike ich prekladu. V rokoch 1962 – 1964 vyučoval jazyky južnej Ázie – urdu a hindčinu – na katedre moderných jazykov v Heidelbergu. V roku 1968 sa habilitoval tým, že dokončil postdoktorandskú prácu o štruktúre juhoázijských jazykov, ktorou rozvinul znalosti o jazykových zväzoch. V rokoch 1968 – 1970 pracoval ako odborný asistent na katedre lingvistiky na Univerzite Heidelberg. V roku 1970 prešiel na Fakultu prekladateľstva a tlmočníctva, lingvistiky a kultúrnych štúdií Univerzity Mainz, kde bol profesorom všeobecnej a aplikovanej lingvistiky do roku 1983. V rokoch 1984 – 1992 pôsobil ako profesor všeobecnej translatológie so špeciálnym zameraním na portugalčinu na Univerzite Heidelberg. V roku 1992 túto pozíciu opustil, ale pokračoval vo výučbe. Potom bol menovaný hosťujúcim profesorom na viacerých univerzitách ako napr. Univerzita v Innsbrucku (1999 – 2002), Univerzita Bospor v Istanbule (2002 – 2003) a Univerzita Okan v Istanbule (2004 – 2007). V roku 2008 sa vrátil ako hosťujúci profesor na Fakultu prekladateľstva a tlmočníctva, lingvistiky a kultúrnych štúdií na Univerzite Mainz. Vermeer je známy pre vypracovanie teórie skoposu, ale publikoval aj množstvo prác týkajúcich sa lingvistiky a ďalších aspektov prekladu a tlmočenia. Je autorom viac ako 80 článkov a kníh. V roku 2012 bolo vydané špeciálne vydanie translatologického magazínu mTm ako spomienka na jeho prácu a život. Okrem svojich akademických úspechov bol Hans Vermeer prekladateľom z portugalčiny, francúzštiny a baskičtiny a pracoval taktiež ako tlmočník pre portugalčinu.

Hlavné oblasti výskumu

upraviť
 • Portugalčina
 • Germánske štúdiá
 • Jazykoveda a indológia
 • Prekladateľstvo
 • Dejiny prekladu a tlmočenia

Teória skoposu

upraviť

Teória skoposu je koncepcia, ktorá pochádza z oblasti translatológie. Rozpracováva tézu, že každý proces prekladania má povahu zámernej činnosti. Teória skoposu bola zavedená nemeckým jazykovedcom Hansom Vermeerom a vychádza z myšlienky, že pri prekladaní a tlmočení by sme v prvom rade mali brať do úvahy funkciu pôvodného a cieľového textu. Teória skoposu sa zameriava na preklad ako aktivitu, ktorá má určitý zámer alebo cieľ, a tiež na zamýšľaného príjemcu alebo publikum, pre ktoré je preklad určený. Prekladať znamená vytvárať cieľový text v cieľovom prostredí s cieľovým zámerom pre cieľové publikum v cieľových podmienkach. Teória skoposu dáva pôvodnému textu nižší status, než aký mu prisudzujú teórie prekladu, ktoré sú založené na ekvivalencii. Zdroj je „ponukou informácií“, ktorú prekladateľ premení na „ponuku informácií“ pre cieľové publikum.

Vybrané diela

upraviť
 • Adjektivische und verbale Farbausdrücke in den indogermanischen Sprachen mit ē-Verben. Ein Beitrag zur Frage der Wortarten und zum Problem der Übersetzbarkeit.Heidelberg, Julius Groos, 1963.Heidelberg. Adjektívne a verbálne výrazy v indoeurópskych jazykoch používajúcich ē slovesá Príspevok týkajúci sa slovných druhov a problému preložiteľnosti.
 • (Heinz Walz a Heinrich Klebes) Sprache und Entwicklungshilfe: Sprache und Entwicklungshilfe: Bedeutung und Möglichkeit der Vermittlung von Sprachkenntnissen und Auslandskunde an deutsche Fachleute im Rahmen der Entwicklungshilfe für Afrika und Asien. Heidelberg, Julius Groos, 1963. Jazyková a rozvojová pomoc: Význam a možnosť sprostredkovania jazykových znalostí a vedomostí o zahraničí nemeckým odborníkom v oblasti rozvojovej pomoci pre Afriku a Áziu.
 • (Aryendra Sharma) Einführung in die Grammatik der modernen Hindi. Heidelberg, Julius Groos, 1963. Úvod do gramatiky modernej hindčiny. Študijné vydanie.
 • Untersuchungen zum Bau zentral-süd-asiatischer Sprachen: Ein Beitrag zur Sprachbundfrage. Heidelberg, Julius Groos, 1969. Štúdie o výstavbe centrálnych juhoázijských jazykov: Príspevok týkajúci sa jazykových zväzov.
 • Allgemeine Sprachwissenschaft: Eine Einführung. Freiburg, Rombach, 1972. Všeobecná jazykoveda: Úvod.
 • Ein Rahmen für eine allgemeine Translationstheorie. Lebende Sprachen Heidelberg, 1983. Rámec pre teóriu všeobecného prekladu. Živé jazyky 23:3, 1978, s. 99 – 102.
 • Aufsätze zur Translationstheorie. Eseje o teórii prekladu.
 • (spolu s Katharinou Reißovou) Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen, Niemeyer, 1984. Založenie teórie všeobecného prekladu. Preklad do angličtiny: Christiane Nordová Towards a general theory of translational action: Skopos theory explained. Korektúra: Martina Dudenhöferová. Manchester, St Jerome, 2013.
 • What does it mean to translate? Indian Journal of Applied Linguistics. Čo znamená prekladať? Indický žurnál aplikovanej lingvistiky 13, 1987, pp. 25 – 33.
 • Skopos and commission in translational action. Readings in translation theory, Skopos a zadanie v preklade. Čítania v teórii prekladu. Korektúra: Andrew Chesterman Helsinki, Oy Finn Lectura, 1989, 173 – 187. Preklad do angličtiny: Andrew Chesterman.
 • (spolu s Heidrun Witteovou) Mögen Sie Zistrosen? Scenes & frames & channels im translatorischen Handeln. Heidelberg, Julius Groos, 1990. Máte radi cistusy? Scény, rámce a kanály v translatologickom procese.
 • Skizzen zu einer Geschichte der Translation – Band 1; Band 2., IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation, 1991. Koncepty histórie prekladu. Zväzok 1, Zväzok 2 Frankfurt nad MohanomIKO-nakladateľstvo pre medzikultúrnu komunikáciu.
 • Describing nonverbal behaviour in the Odyssey: Scenes and verbal frames as translation problems. Advances in nonverbal communication: Sociocultural, clinical, esthetic and literary perspectives, edited by Fernando Poyatos. Popisovanie neverbálneho správania v Odyssei:Pokroky v neverbálnej komunikácii: sociokultúrne, klinické, estetické a literárne perspektívy. Korektúra: Fernando Poyatos Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 1992, 285 – 299.
 • A skopos theory of translation (some arguments for and against). Heidelberg, TEXTconTEXT, 1996. Skopos – teória prekladu (argumenty pre a proti).
 • Translation and the „meme“. Target – International Journal of Translation Studies 9:1, 1997, pp. 155 – 166. Preklad a „meme“. Cieľ – Medzinárodný vestník prekladateľských štúdií 9:1, 1997, s. 155 – 166.
 • Das Übersetzen in Renaissance und Humanismus (15. und 16. Jahrhundert) – Band 1: Westeuropa; Band 2: Der deutschsprachige Raum, Literatur und Indices. Heidelberg, TEXTconTEXT, 2000.Preklad v období renesancie a humanizmu (15. a 16. storočie) – Zväzok 1: Západná Európa ; Zväzok 2: Nemecky hovoriace územie a literatúra.
 • Skopos and commission in translational action. The translation studies reader, Skopos a zadanie v preklade. Čitateľ prekladateľských štúdií, Korekúra: Lawrence Venuti, Mona Baker. London/New York, Routledge, 2000, 221 – 232. Preklad do angličtiny: Andrew Chesterman.
 • Luhmann's „Social Systems“ theory: Preliminary fragments for a theory of translation.Berlín, Frank & Timme, 2006. Luhmannova teória o sociálnych systémoch. Fragmenty teórie prekladu.
 • Ausgewählte Vorträge zur Translation und anderen Themen. Selected papers on translation and other subjects. Berlín, Frank & Timme, 2007. Vybrané prednášky o preklade a iných témach.

Referencie

upraviť

Externé odkazy

upraviť
 • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článkov Hans Vermeer na anglickej Wikipédii a Teorie skopos na českej Wikipédii.