Hermeneutika (z gr. ἑρμηνεύειν, herméneuein - vysvetľovať, zvestovať) je umenie a teória vysvetľovania, neskôr sa výraz „hermeneutika“ používa na označenie alebo ako súčasť označenia rôznych filozofém, no najmä v spojení s prívlastkom filozofická.

Ako filologická náuka sa hermeneutika zaoberá vysvetľovaním historických textov. Popri procese interpretácie, ktorý sleduje správne pochopenie textu v zmysle priradenia správnych významov lexikálnym jednotkám cudzojazyčného textu, aj proces exegézy, ktorá sa usiluje zhromaždiť všetky dostupné historické údaje, ktoré by text osvetľovali aj z pohľadu vonkajších súvislostí.

Hermeneutika vznikla v rámci filologickej kritiky, ktorá sa počnúc náboženskou reformáciou pokúšala očistiť biblický text od neskorších prídavkov stredovekého prekladu Vulgáty a rekonštruovať jeho pôvodné znenie.

Neskôr sa hermeneutika vyvinula do formy metodického postupu v duchovných vedách a jeho reflexie. Za všeobecnú metodológiu humanitných vied pokladal hermeneutiku napr. Wilhelm Dilthey a H. Rickert.

Hermeneutika v dizajne je systematickým prístupom jednotlivca, ktorý subjektívnym spôsobom na základe všeobecných alebo odvodených psychologických, fyziologických, filozofických (estetických) a iných poznatkov zaoberá vysvetlovaním a zdôvodňovaním pôsobenie dizajnu na človeka, pričom používa vedecké (ergonomické,semiologické) ale aj intuitívne prostriedky.[D.Šuch]

Hermeneutická metóda upraviť

Metóda hermeneutická je postup chápania opierajúci sa o ideu hermeneutického kruhu.

Hermeneutická pedagogika upraviť

Hermeneutická pedagogika je pedagogický smer orientovaný na fenomenologickú filozofiu, ktorý patrí do oblasti duchovednej pedagogiky. Venuje pozornosť tomu, ako je pedagogická skutočnosť začlenená v celkovej kultúre a sustreďuje sa na porozumenie zmyslu a interpretácii pedagogických javov.

Hermeneutický kruh upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Hermeneutický kruh

Hermeneutický kruh je okolnosť, že to, čo sa má pochopiť, predpokladá už istý spôsob porozumenia. Ak o veci nemám nijaké predporozumenie, ani tušenie, nemôže mi byť táto vec ani priblížená.

Názory filozofov upraviť

Ján Letz upraviť

Hermeneutika je podľa Jána Letza teória poznania (gnozeológia, hermeneutika) a je súčasťou filozofie ľudského subjektu.

Diemer upraviť

Hermeneutika je podľa Diemera teoretická (filozofická) disciplína, ktorá skúma fenomén chápania, jeho prvky, štruktúru, typy atď., ako aj jeho predpoklady.

Richard McKay Rorty upraviť

Hermeneutika je podľa Rorta umenie pokračovať v rozhovore ako spôsob filozofovania.

Schleiermacher upraviť

Hermeneutika je podľa Schleiermacha smer myslenia umožňujúci vysvetľovanie náboženstva na základe príncípu porozumenia.

Zdroj upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.