Hlavná postava je v literatúre, filme alebo inom diele postavou, ktorá je v diele kľúčová a nenahraditeľná. Hlavné postavy majú väčšinou veľkú časť dialógov a sú tiež podrobne opisované ostatnými postavami. Často je názov hlavnej postavy zároveň názvom diela.

V historickej literatúre sú hlavné postavy často nositeľom vlastností alebo ideálov vtedajšej doby. Napríklad staroveký Herakles je silný a múdry, Pavol Bäumer z medzivojnového diela Na západe nič nové podáva svoj dezilúzny pohľad na udalosti začiatku 20. storočia.

Jedným z rozdielov medzi románom a novelou je nižší počet postáv v novele ako v románe. Počet hlavných postáv v novele je väčšinou obmedzený na 1 – 4 postavy.