Inžinier môže byť:

  • človek vykonávajúci činnosť v oblasti nazývanej inžinierstvo (v prvotnom, univerzálnom význame – bez ohľadu na vzdelanie a titul)
  • druh akademického titulu
  • technická pracovná funkcia na lodi, vo výrobe, v letectve… (napr. „hlavný inžinier“)
  • druh licencie, ktorá oprávňuje k vykonávaniu inžinierskej práce v danom technickom obore (obvyklé v USA – pozri Professional Engineer, P.Eng)

Slovo inžinier sa v slovenčine používa podobne ako v ostatnej kontinentálnej Európe (Nemecko, Francúzsko…). Anglosaský ekvivalent „engineer“ nie je odvodený z latinského ingenius (duševná schopnosť), ale sprostredkovane až od slova „engine“ (motor, stroj). Preto je v USA a v Británii častejšie používané v spojitosti s technikou, a zriedkavo v spojitosti so vzdelávaním (ako akademický titul).

Akademický titul Inžinier (skr. Ing.) sa na Slovensku udeľuje absolventom vysokoškolského inžinierskeho štúdia v technických, ekonomických a poľnohospodárskych študijných odboroch. Skratka Ing. sa píše veľkým písmenom a uvádza sa pred menom. V zahraničí sa akademický titul "inžinier" nepoužíva napr. u absolventov ekonomických študijných odborov. Na základe Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. absolvent inžinierskeho štúdia získava okrem akademického titulu tiež vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Inžiniersky študijný program spravidla nadväzuje na bakalársky študijný program (vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa). V odôvodnených prípadoch môže Ministerstvo školstva SR po vyjadrení Akreditačnej komisie vzhľadom na špecifiká študijného programu povoliť spojenie prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia do jedného celku. Absolventi študijných programov, ktorí získali akademický titul inžinier však nemôžu vykonať rigoróznu skúšku, tzv. „malý doktorát“. No môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu, ktoré spravidla trvá tri (denná forma) až päť rokov (externá forma štúdia) a po splnení všetkých podmienok, vykonaní dizertačnej skúšky a obhajobe dizertačnej práce na základe schválenia príslušnej vedeckej rady získať vedecko-akademickú hodnosť doktor (PhD.). Ide o medzinárodne uznávaný „veľký doktorát“.

V nemecky hovoriacich krajinách sa pred rokom 1970 titul „Ing.“ udeľoval absolventom stredoškolského vzdelania technického smeru. U nás používaný titul Ing. (označujúci 2. stupeň vysokoškolského vzdelania podľa Bolonského protokolu) zodpovedá nemeckému titulu Dipl.-Ing. (Diplom-Ingenieur).

V anglosaských krajinách sa v ekvivalentných stupňoch vzdelania v technických oboroch udeľuje titul Master of Engineering (M.Eng.), prípadne Master of Science alebo Master of Applied Science.