Inžinier (akademický titul)

Inžinier (skratka Ing.) je akademický titul, ktorý sa na Slovensku udeľuje absolventom vysokoškolského inžinierskeho štúdia v technických, ekonomických a pôdohospodárskych študijných odboroch.[1] Skratka Ing. sa píše veľkým písmenom a uvádza sa pred menom.[2] V zahraničí sa akademický titul „inžinier“ nepoužíva napr. u absolventov ekonomických študijných odborov. Na základe Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. absolvent inžinierskeho štúdia získava okrem akademického titulu tiež vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.[3] Absolventom inžinierskeho štúdia v oblasti architektúryurbanizmu sa udeľuje akademický titul „inžinier architekt“ (Ing. arch.).[3]

Štúdium

upraviť

Inžiniersky študijný program spravidla nadväzuje na bakalársky študijný program (vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa). V odôvodnených prípadoch môže Ministerstvo školstva SR po vyjadrení Akreditačnej komisie vzhľadom na špecifiká študijného programu povoliť spojenie prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia do jedného celku. Absolventi študijných programov, ktorí získali akademický titul inžinier však nemôžu vykonať rigoróznu skúšku, tzv. „malý doktorát“, no môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu, ktoré spravidla trvá tri (denná forma) až päť rokov (externá forma štúdia) a po splnení všetkých podmienok, vykonaní dizertačnej skúšky a obhajobe dizertačnej práce na základe schválenia príslušnej vedeckej rady získať vedecko-akademickú hodnosť doktor (PhD.). Ide o medzinárodne uznávaný „veľký doktorát“.

V nemecky hovoriacich krajinách sa pred rokom 1970 titul „Ing.“ udeľoval absolventom stredoškolského vzdelania technického smeru. Na Slovensku používaný titul Ing. (označujúci 2. stupeň vysokoškolského vzdelania podľa Bolonského protokolu) zodpovedá nemeckému titulu Dipl.-Ing. (Diplom-Ingenieur).

V anglosaských krajinách sa v ekvivalentných stupňoch vzdelania v technických oboroch udeľuje titul Master of Engineering (M.Eng.), prípadne Master of Science alebo Master of Applied Science.

Referencie

upraviť
  1. inžinier. In: Encyclopaedia Beliana [online]. Bratislava: Slovenská akadémia vied, [cit. 2023-11-24]. Dostupné online.
  2. HLAVAČKOVÁ, Zuzana. Čo znamenajú jednotlivé tituly a ako ich písať. Pravda (Bratislava: OUR MEDIA SR), 2017-03-07. Dostupné online [cit. 2023-11-24]. ISSN 1336-197X.
  3. a b Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov : § 53 Magisterský študijný program, inžiniersky študijný program a doktorský študijný program : ods. 6 [online]. Bratislava: Úrad vlády SR, 2002-02-21, [cit. 2023-11-20]. Dostupné online.