Doktor (skr. PhD.; lat. philosophiae doctor; v rokoch 1996 – 2002 na Slovensku oficiálne philosophiae doctor (teda po latinsky); v Česku takisto názov doktor, ale skratka Ph.D.; v niektorých krajinách Doctor philosophiæD.Phil.; v mnohých krajinách skratka Ph.D.) je medzinárodne uznávaný akademický titul. Uvádza sa za menom. Pozor na zámenu s nižším titulom PhDr.

Skupina úspešných absolventov doktorandského štúdia so svojimi profesormi, Worcester Polytechnic Institute, Spojené kráľovstvo.

Tento titul sa udeľuje osobám, ktoré v rámci svojho vysokoškolského študijného programu uskutočnili výskumnú prácu v predmete svojho štúdia a prípadne splnili ďalšie podmienky presnejšie definované študijnými zvyklosťami krajiny (napr. obhájili dizertačnú prácu pred komisiou).

Titul PhD. a jeho ekvivalenty sú prakticky nevyhnutnou podmienkou pre zamestnanie na akejkoľvek výskumnej pozícii na väčšine akademických pracovísk na Slovensku aj vo svete. V niektorých odboroch však tento titul (doktorandské/postgraduálne) štúdium nestačí a potrebné je, aby prešli ešte tzv. postdoktorandskou pozíciou (tzv. postdok), ktorá už nie je štúdiom, ale akési začiatočnícke postavenie vo vedeckom tíme.

Philosophiæ doctor doslova znamená doktor filozofie (pôvodne toto použitie vychádza zo starogr. Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, čo znamená „učiteľ filozofie“). V stredoveku bola akákoľvek iná vedná oblasť mimo teológie, medicíny a práva označované ako filozofia, preto sa dnes titul „philosphiae doctor“ udeľuje absolventom v rôznych vedeckých oblastiach. Pôvodne univerzity titul udeľovali len takým učeným individualitám, ktoré dosiahli uznanie svojich už menovaných náprotivkov.

V anglo-saských krajinách je tiež používaná uvedená skratka ako skrátená verzia výrazu "Post-habilitation Doctor". Je to doktorát, ktorý nasleduje po ukončení vysokoškolského štúdia (druhého stupňa). Pravidlá na jeho udelenie sa môžu líšiť, zvyčajne však okrem uvedeného vyššie predpokladá publikovanie najmenej jednej až troch vedeckých prác v recenzovaných vedeckých alebo karentovaných časopisoch.

Slovensko upraviť

Na Slovensku sa udeľuje titul „PhD.“ od roku 1996. Je to jeden z titulov udeľovaných po absolvovaní doktorandského štúdia v zmysle platného zákona o VŠ 131/2002[1] (v období 1990 – 1996 nazývaného postgraduálne štúdium). Udeľuje sa všetkým študijným oblastiam okrem teologických (tam je doktor teológie – ThDr.) a umeleckých (tam je doktor umení – ArtD.).

V rokoch 1990 – 1996 sa ako doktor označoval ekvivalent tohto titulu (udeľoval sa absolventom postgraduálneho, teda doktorandského štúdia), hlavný rozdiel oproti PhD. bola iná skratka (Dr.) a fakt, že sa udeľoval všetkým študijným oblastiam.

V období pred rokom 1996 bol čiastočnou obdobou tohto titulu titul kandidát vied (CSc.). Dĺžka tohto štúdia však bola štandardne 3 a nie 4 roky ako je tomu pri PhD.

Akademický titul kandidát vied (CSc.) alebo vedecký-akademický titul doktor (Dr.), sú v zmysle §110 zákona 131/2002 Z. z. nezmenené.

Titul PhD. (ThDr. a ArtD.) sa niekedy hovorovo označuje ako „veľký doktorát“ na odlíšenie od tzv. „malého doktorátu“ (čiže PhDr., JUDr., RNDr. atď.), ale takéto delenie je problematické, pretože sa ako „veľký doktorát“ často označuje aj vyšší titul doktor vied (DrSc.). Absolventi doktorandského študijného programu získavajú s akademickým titulom PhD. vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, čo je najvyššie dosiahnuteľné vysokoškolské vzdelanie.

Zaujímavosťou je titul ThDr. Tento sa podľa zákona 175/2008 udeľuje v týchto prípadoch[2]:

  1. (§53, odsek 8 písmeno f) na magisterskom štúdiu po absolvovaní rigorózneho konania: v teologických študijných programoch okrem študijných programov v oblasti katolíckej teológie „doktor teológie“ (v skratke „ThDr.“).
  2. (§54, odsek 16) Doktorandom v oblasti katolíckej teológie sa po absolvovaní prvej ucelenej časti doktorandského štúdia udeľuje akademický titul "licenciát teológie" (v skratke „ThLic.“). Absolventom doktorandského štúdia v týchto oblastiach sa udeľuje akademický titul "doktor teológie" (v skratke "ThDr.").

Z tohto vyplýva, že po absolvovaní rigorózneho konania a aj doktorandského štúdia sa udeľuje ten istý titul. Podľa zákona 131/2002 z.z. bol tento problém vyriešený slovom „aj“:

§ 54, odsek 16 zákona 131/2002 znel nasledovne: (16) Doktorandom v oblasti katolíckej teológie sa po absolvovaní prvej ucelenej časti doktorandského štúdia udeľuje titul „licenciát teológie“ (v skratke „ThLic.“). Absolventom doktorandského štúdia v týchto oblastiach sa udeľuje aj titul „doktor teológie“ (v skratke „ThDr.“).

Pričom predchádzajúci odsek č. 15 píše nasledovne: (15) Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“,v skratke „PhD.“; skratka „PhD.“ sa uvádza za menom).

Teda doktorandi takto získali dva akademické tituly: ThDr. a PhD. A absolvent doktorandského štúdia bol jasne odlíšený od magistra po vykonaní rigorózneho konania, ktorý podľa § 53, odsek 8, písmeno f získal po absolvovaní rigorózneho konania tiež titul ThDr.

Referencie upraviť

  1. Zákon č. 131/2002 Z. z. z 21. februára 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  2. Zákon č. 175/2008 Z. z.