Doktorand (lat. doctorandus), staršie i doktorant, je uchádzač o udelenie doktorského titulu PhD. pripravujúci sa na vykonanie skúšok a obhajobu dizertačnej práce.

Štúdium

upraviť

Aby bol uchádzač prijatý na doktorandské štúdium, musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (napríklad magister alebo inžinier) v danom alebo príbuznom odbore. Toto je lokálne špecifikum, ktoré platí napríklad v Česku a na Slovensku; na univerzitách poskytujúcich PhD. tituly v anglosaských krajinách sa táto podmienka neuplatňuje. K prijatiu na väčšinu doktorandských programov postačuje bakalársky titul z daného odboru a v mnohých prípadoch sa magisterský titul udeľuje ako súčasť PhD. programu) a musí úspešne absolvovať prijímacie konanie (väčšinou uskutočňované ústne s prijímacou komisiou).

Dĺžka doktorandského štúdia trvá v internej forme maximálne štyri roky. V externej forme maximálne päť rokov na vykonanie skúšok a šesť rokov (od prijatia) na obhajobu dizertačnej práce.

Interný doktorand, najmä ak je jeho školiace pracovisko univerzita, sa spravidla podieľa na pedagogickom procese vedením cvičení, prípadne môže zastupovať na prednáškach. Na niektorých univerzitách a v niektorých odboroch toto neplatí a doktorandi vyučovať nemusia, ale môžu, ak majú záujem. Ďalej je povinný vykazovať publikačnú činnosť uverejňovaním článkov vo vedeckých časopisoch a vystupovať na konferenciách a seminároch.

Počas štúdia musí doktorand absolvovať aj povinné štátne skúšky z (minimálne) 1 povinného predmetu a 2 voliteľných predmetov, ktoré prehlbujú a rozširujú vedomosti získané počas inžinierského alebo magisterského štúdia, a to spravidla do 18 mesiacov v internej forme a do troch rokov v externej forme. Do 18 mesiacov (od prijatia) musí interný doktorand odovzdať a obhájiť minimálne jednu tretinu svojej dizertačnej práce (tzv. minimová práca). Po dosiahnutí titulu PhD. môže absolvent pokračovať v takzvanom post doktorandskom štúdiu (post doc).

Doktorandské štúdium na Slovensku

upraviť

Doktorandské štúdium na Slovensku môžu poskytovať iba univerzity. Doktorandské štúdium (ISCED 6) absolvovalo 0,3 % obyvateľstva.[1] O doktorandské štúdium nie je z viacerých príčin medzi slovenskými študentmi výrazný záujem.[2]

Doktorandi majú nárok na doktorandské štipendium.

Referencie

upraviť
  1. VANTUCH, Juraj. Dve strany slov a čísel o vzdelávaní na Slovensku [online]. siov.sk, 2003, [cit. 2010-01-14]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
  2. HORÁKOVÁ, Jarmila. Doktorandské štúdium neláka [online]. sme.sk, 10.10.2008, [cit. 2010-01-14]. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.