Magister (akademická hodnosť)

akademický titul absolventov magisterského štúdia

Magister je dnes akademický titul (Mgr., v niektorých krajinách Mag., pre umelecké študijné programy Mgr. art. – magister umenia) udeľovaný absolventom univerzitných, bohosloveckých a umeleckých vysokých škôl.

Ako magister sa prekladá aj titul absolventov niektorých zahraničných univerzít označovaný po anglicky master, presnejšie: M.A. (Master of Arts), M.Sc. (Master of Sciences), M.F.A. (Master of Fine Arts), M.L.S. (Master of Library Science), „MLIS“ (Master of Library and Information Science), M.S.N. (Master of Science in Nursing) a iných.

Na základe Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. absolvent magisterského štúdia získava okrem akademického titulu tiež vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.[1] Magisterský študijný program spravidla nadväzuje na bakalársky študijný program (vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa). V odôvodnených prípadoch môže Ministerstvo školstva SR po vyjadrení Akreditačnej komisie vzhľadom na špecifiká študijného programu povoliť spojenie prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia do jedného celku. Absolventi študijných programov, ktorí získali akademický titul magister, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v danom študijnom odbore. Po jej úspešnom vykonaní vysoká škola udelí akademický titul podľa zamerania (napr. PhDr., JUDr., PaedDr., RNDr. a pod.). Ide o tzv. „malý doktorát“.

Absolventi magisterského štúdia tiež môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu, ktoré spravidla trvá tri až päť rokov (podľa formy) a po splnení všetkých podmienok, vykonaní dizertačnej skúšky a obhajobe dizertačnej práce na základe schválenia príslušnej vedeckej rady získať vedecko-akademickú hodnosť doktor (PhD.). Ide o medzinárodne uznávaný "veľký doktorát".

Iné použitia

upraviť

Na niektorých univerzitách je magister (skratka s malým m) akademická hodnosť prvého stupňa. V minulosti mali akademický titul magister farmácie (PhMr./Mr.Ph.) lekárnici. V stredoveku to bola akademická hodnosť na filozofickej fakulte – majster slobodných umení.

Referencie

upraviť
  1. 131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách | Aktuálne znenie [online]. Zákony pre ľudí, [cit. 2022-01-30]. Dostupné online.