Sedem slobodných umení

Sedem slobodných umení (lat. septem artes liberales) bol stredoveký názov pre súhrn predmetov, ktoré tvorili všeobecné vzdelanie (gr. enkyklios paideia, lat. orbis doctrinae - kruh vzdelania) stredovekého vzdelanca.

Sedem slobodných umení – obrázok z Hortus deliciarum od Herrad von Landsberg (12. storočie)

Termín ars (plurál artes) však v stredoveku neznamenal umenie v modernom zmysle slova, ale veda, technika respektíve odbor. Tieto umenia boli slobodné (liberales), pretože zaoberať sa nimi bolo hodné slobodného muža (lat. homo liber), na rozdiel od manuálnych či remeselných zručností.

Systém navrhol neskoroantický autor Martianus Capella vo svojom diele De nuptiis philologiæ et Mercurii (O spojení filológie s Merkúrom, okolo roku 415), v ktorom opisuje sedem základných umení ako kombináciu trívia a kvadrívia:

 • Trívium - tri slovné odbory:
 1. gramatika
 2. rétorika
 3. logika (dialektika)
 1. aritmetika
 2. geometria
 3. astronómia
 4. hudba

Vtedajšie chápanie obsahu jednotlivých umení sa však líšilo od moderných pojmov.

Trívium upraviť

Takzvané trívium (trojcestie) predstavovalo tri základné umenia spojené s rečou či slovom:

 1. gramatika - najmä latinská gramatika, literárne diela prevažne antických autorov
 2. rétorika - zostavovanie listín a dopisov, ale tiež právo a etika
 3. dialektika - logika a filozofia v dnešnom význame, argumentácia proti kacírom

Absolvent štúdia týchto umení bol Baccalaureus - ovenčený vavrínom (lat. laurus).

Názov trívium sa v 18. storočí začal používať pre elementárnu výuku čítania, písania a počítania. Dodnes sa základným alebo jednoduchým znalostiam hovorí trivia alebo triviálne.

Kvadrívium upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Kvadrívium

Druhým stupňom bolo kvadrívium (štvorcestie) štyri umenia spojené s číslami:

 1. aritmetika - náuka o veľkostiach (t. j. číslach)
 2. geometria - náuka o nepohyblivých veľkostiach
 3. astronómia - náuka o pohyblivých veľkostiach
 4. hudba - náuka o proporciách medzi veľkosťami
  • náuka o harmonickom, číselnom usporiadaní sveta, počuteľná hudba a jej harmónia je len výrezom z celkového ideálneho (božského) usporiadania sveta

Absolvent štúdia týchto umení bol Magister artium (liberalium) - učiteľ či majster (slobodných) umení.