Pôdohospodárstvo (iné názvy: poľnohospodárstvo a lesníctvo[1]; staršie: poľnohospodárstvo [v širšom zmysle][2], zemedelstvo [v širšom zmysle][3][4]) je zložka (prípadne odvetvie) národného hospodárstva, ktorá pozostáva z poľnohospodárstva (vrátane včelárstva, poľovníctva, záhradníctva, rybolovu[pozn 1] a pod.) a lesníctva[5][6][7][8][9]. Staršia všeobecná definícia pôdohospodárstva znie: "súčasť materiálnej výroby, ktorá sa ako samostatná zložka národného hospodárstva zaoberá získavaním, obnovovaním zdokonaľovaním produkcie, zdrojom ktorej je obrábaná a lesná pôda v organickej spätosti so živočíšnou výrobou, vrátane záhradníctva, včelárstva, poľovníctva a vnútrozemského rybárstva“.[10]

Hoci sa výraz pôdohospodárstvo vyskytuje napríklad v súčasnom názve príslušného slovenského ministerstva[11], od konca 20. storočia sa v oficiálnych deleniach národného hospodárstva pojem pôdohospodárstvo nepoužíva a namiesto neho sa používajú len názvy jeho jednotlivých veľkých častí (poľnohospodárstvo, lesníctvo a podobne).[12][13][14][15]

Vecné podrobnosti o pôdohospodárstve pozri v článkoch poľnohospodárstvo a lesníctvo.

Delenie upraviť

V roku 1964 sa problému terminologického vymedzenia tohto pojmu v jazykovednom článku venoval Imrich Kabina, a to v komparácii s českou terminológiou a najmä s ohľadom na dobové právne normy. Hoci, ako uvádza Kabina, niektoré dobové zdroje rozlišovali v danom kontexte viac než dva úseky hospodárstva, podľa autora treba („na základe celkového bohatstva založeného na produkčnej sile pôdy“) rozlišovať len 2 veľké úseky pôdohospodárstva:

Referencie upraviť

 1. PRŮCHA, V. Hospodárske dejiny Československa v 19. a 20. storočí. Bratislava, Praha. 1974. S. 405, 598
 2. BRIŠKA, R. Národné hospodárstvo (Teória a politika). Bratislava: Družstevné vydavateľstvo a kníhkupectvo v Bratislave. 1943. S. 47
 3. a b Kabina, Imrich (1964), „Z aktuálnych otázok národohospodárskej terminológie“, Československý terminologický časopis (Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied) III (6): 322-324, https://www.juls.savba.sk/ediela/CSterm/1964/6/1964-6_hi.pdf, dost. 2022-03-21 
 4. Slovenska vlastiveda. [s.l.] : Slovenska akademia vied a umeni, 1943. 456 s. S. 351.
 5. pôdohospodárstvo. In: KAČALA, Ján; MARSINOVÁ, Marta; MASÁR, Ivan; PECIAR, Štefan; POVAŽAJ, Matej, SLIVKOVÁ, Viera; SMIEŠKOVÁ, Elena; MICHALUS, Štefan; PISÁRČIKOVÁ, Mária Krátky slovník slovenského jazyka. Piate doplnené a upravené. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020. 960 s. ISBN 978-80-8128-261-4. S. 542.
 6. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2001. Bratislava : Veda, 2001. 685 s. ISBN 80-224-0694-5. S. 303, 328. (Poznámka: Doklad rozsahu pojmov poľnohospodárstvo a lesníctvo)
 7. pôdohospodárstvo; poľnohospodárstvo. In: DADO, Michal. Slovník politickej ekonómie (terminologický, synonymický a náučný, s českými ekvivalentmi odborných názvov). [s.l.] : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1966. 1051 s. S. 486.
 8. poľnohospodárstvo. In: Encyklopédia Slovenska IV, S. 407 (Poznámka: Doklad rozsahu pojmu poľnohospodárstvo)
 9. lesníctvo. In: Encyklopédia Slovenska III, S. 342 (Poznámka: Doklad rozsahu pojmu lesníctvo a lesné hospodárstvo)
 10. DADO, Michal. Slovník politickej ekonómie (terminologický, synonymický a náučný, s českými ekvivalentmi odborných názvov). [s.l.] : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1966. 1051 s. S. 486.
 11. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR [online]. mpsr.sk, [cit. 2022-03-27]. Dostupné online.
 12. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2001. Bratislava : Veda, 2001. 685 s. ISBN 80-224-0694-5. S. 303, 328.
 13. financnasprava.sk, [cit. 2022-03-27]. Dostupné online.
 14. Štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností, OKEČ Rev. 1.1 (2003) [1]
 15. Jednotná soustava sociálně ekonomických klasifikací. In: Ekonomická encyklopedie 1. 2. vyd. Praha: Svoboda. 1984, S. 400

Poznámky upraviť

 1. V SK NACE Rev. 2 je rybolov (a akvakultúra) uvedený oddelene od poľnohospodárstva.