Vinohradníctvo alebo zriedkavo vitikultúra[1] je poľnohospodárske odvetvie zaoberajúce sa pestovaním viniča hroznorodého[2]. Novšie sa ako vinohradníctvo označuje aj prevádzka (podnik) zaoberajúca sa pestovaním viniča hroznorodého[3].

Vinič hroznorodý

Osoba zaoberajúca sa vinohradníctvom sa volá vinohradník.

Odlišný je pojem vinárstvo, ktorý sa ale nepresne alebo v minulosti používa(l) ako synonymum vinohradníctva - podrobnejšie pozri v článku vinárstvo.

Definícia podľa slovenského zákona upraviť

Príslušný slovenský zákon na svoje účely vinohradníctvo definuje ako "súhrn činností zameraných na pestovanie viniča, na pestovanie podpníkového viniča, výrobu podpníkových odrezkov, vrúbľov, viničových sadeníc, výsadbu a ošetrovanie vinohradníckych plôch, ako aj na zber hrozna.", pričom:

  • vinič je "rastlina rodu Vitis určená na produkciu hrozna alebo na použitie ako množiteľský materiál pre tieto rastliny",
  • podpníkový vinič je "rastlina viniča, ktorej odrezky sa používajú najmä na vrúbľovanie viniča a tvoria jej dolnú časť",
  • viničová sadenica je "1. neštepená časť zakoreneného výhonku alebo bylinného výhonku určená na sadenie v neštepenom stave alebo na použitie ako podpníky určené na výrobu odrezkov, 2. časť viničového výhonku, bylinného výhonku alebo výhonku spojená štepením, ktorého podzemná časť je zakorenená",
  • vinohradnícka plocha je "pozemok s vhodnými pôdno-klimatickými stanovištnými podmienkami, ktorú registruje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky ..., ktorý sa člení na: 1. obhospodarovanú vinohradnícku plochu, ktorou je plocha vysadená viničom ako čistá alebo pridružená kultúra rodivá alebo ešte nerodivá, určená na výrobu hrozna a pravidelne podrobovaná pestovateľským operáciám zameraným na získanie výrobku určeného na predaj, 2. opustenú vinohradnícku plochu, ktorou je plocha vysadená viničom, ktorá nie je pravidelne podrobovaná pestovateľským operáciám zameraným na získanie výrobku určeného na predaj, 3. vyklčovanú vinohradnícku plochu, ktorou je plocha, z ktorej boli odstránené všetky kry viniča".[4]

Podľa rovnakého zákona je vinohradník "fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pestuje vinič, vyrába alebo uvádza na trh hrozno, odrezky, vrúble, viničové sadenice, vysádza a ošetruje vinohrady.", pričom vinohrad je "obhospodarovaná vinohradnícka plocha vysadená viničom".[4]

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Zdroje upraviť

  1. vitikultúra. In: ŠALING, S. et al. Veľký slovník cudzích slov 2000. S. 1303
  2. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  3. Čavojský vinohradníctvo a vinárstvo [online]. sdv.sk, [cit. 2022-07-21]. Dostupné online.
  4. a b Zákon č. 313/2009 Z. z. Zákon o vinohradníctve a vinárstve (stav: 21. 7. 2022)