Investičný profil klienta

Investičný profil klienta je vyjadrením miery rizika, ktorú je daný investor schopný pri investícii podstúpiť. Je to súbor informácií, faktov a subjektívnych poznatkov o klientovi, ktoré môžu vyjadrovať určité hranice a tolerancie vo vzťahu k rizikám a prípadným mieram ziskovosti a stratovosti z investičných zámerov a aktívnych relácií. Na jeho vytvorení sa zväčša podieľajú finančný poradca spolu s potenciálnym investorom. Cieľom zistenia investičného profilu klienta je jeho zatriedenie do kategórií podľa toho, aké riziko sú schopní zniesť a akú stratu sú ochotní pri investíciách akceptovať. Rozlišujú sa dve základné skupiny investorov: konzervatívny a dynamický.

Konzervatívny investorUpraviť

Tento investor uprednostňuje typ investovania, ktorý sa vyznačuje nízkou úrovňou rizika, teda bezpečnosťou investície pred výškou výnosov. Jeho hlavným cieľom je dosiahnuť bezpečný, rovnomerný a dlhodobý výnos. Takejto skupine investorov sa odporúčajú fondy peňažného trhu (najbezpečnejší typ fondu), prípadne dlhopisové fondy, ktoré majú nízke riziko.

Dynamický investorUpraviť

Tento typ investora očakáva vyšší výnos a je preto ochotný investovať svoje peniaze aj v dlhodobom horizonte a zároveň akceptovať aj vyššie riziko. Je rozvážny a nepodlieha neuváženému a predčasnému predaju svojich aktív v prípade, že jeho investícia krátkodobo poklesne, pretože počíta s tým, že tento pokles je len dočasný. Svoju pozornosť zväčša venujú akciovým fondom, kde je možné dosiahnuť vyššie výnosy. Čím vyšší výnos však od investície požaduje, tým väčšie riziko musí pre jeho dosiahnutie podstúpiť. Vhodným typom fondu pre túto skupinu investorov môže byť taktiež zmiešaný fond.

Investor s vyváženým profilomUpraviť

Predstavuje osobitnú skupinu investorov. Istú časť peňazí by mal uložiť tak, aby mu prinášali pravidelný a dlhodobý výnos, kým druhú časť má záujem investovať do rizikovejších aktív, a tak dosiahnuť už v strednodobom horizonte vyšší výnos. Tento typ investovania sa dá považovať za "zlatú strednú cestu". Pri investovaní sa zameriava na akciovo-dlhopisové investičné alebo tiež na zmiešané fondy. Vyváženú kombináciu rizikovosti možno dosiahnuť taktiež pri rozdelení investície medzi dlhopisové a akciové investičné fondy v pomere napríklad 50:50.

Investičné pravidláUpraviť

V investovaní platí hlavné pravidlo, a to že zisk z investovania je priamo úmerný riziku. Čím vyššie je investičné riziko, tým vyšší zisk je možné dosiahnuť. Podstúpenie vyššieho rizika však automaticky neznamená, že sa dosiahne vyšší výnos. Tiež platí pravidlo, že čím vyšší výnos sa investor pokúša dosiahnuť, tým je menší predpoklad, že jeho očakávania budú splnené. S týmto pravidlom je úzko prepojený pojem diverzifikácia.

DiverzifikáciaUpraviť

Diverzifikácia v tomto prípade znamená rozloženie rizika investovaním do rôznych typov aktív, respektíve o rozloženie investície v čase. Pomocou rozloženia rizika sa dá s väčšou pravdepodobnosťou určiť očakávaný výnos portfólia.
Diverzifikácia môže byť:

  • Statická - investícia je rozdelená do rôznych aktív (rôzne typy podielových fondov - peňažný, dlhopisový, akciový), tiež regionálne alebo podľa odvetví (podielové fondy v rôznych častiach sveta, prípadne hospodárskych sektoroch) alebo rozdelenie investície podľa meny.
  • Dynamická - jedná sa o pravidelné investovanie a rozloženie rizika v časovom intervale.

Investovanie a rizikáUpraviť

Investovaním sa umiestňuje voľný kapitál na kapitálový trh, aby sa zhodnotil (teda za účelom zisku). Nepochybne všetci investori chcú dosiahnuť maximálny výnos pri nulovom riziku, čo však nie je reálne. Jednoducho možno povedať, že neexistuje bezriziková investícia. S investovaním je spojené investičné riziko výnosu, pričom sa nikdy nedá s istotou vopred povedať, aké bude. Preto je dôležité stanoviť investičný horizont (dostatočné trvanie investície), správne zvoliť investičnú stratégiu (výška predpokladaného výnosu) a predovšetkým investičný profil klienta.

Výber investičnej stratégie, teda či ísť cestou konzervatívnych, dynamických alebo dokonca agresívnych produktov, by mal plne rešpektovať psychológiu klientov a ich schopnosť a pripravenosť znášať riziko. Výber produktu v rozpore so psychológiou môže priniesť na strane konzervatívnych (pasívnych) klientov strach a na strane agresívnych (dynamických) klientov sklamanie.

ZdrojUpraviť