Izochora je krivka popisujúca zmeny stavových veličín počas izochorického deja.

V stavovom diagrame p-V (závislosť tlaku na objeme plynu) má izochora lineárny priebeh podľa rovnice:

Čiara je rovnobežná so zvislou osou.