Izoterma (termodynamika)

Izoterma je krivka popisujúca zmeny stavových veličín počas izotermického deja.

Izotermy pre rôzne T v p-V diagrame.

V stavovom diagrame p-V (závislosť tlaku na objeme plynu) ideálneho plynu má izoterma hyperbolický priebeh podľa rovnice:

  • p — tlak plynu
  • V — objem plynu

V stavovom diagrame T-S (závislosť teploty na zmene entropie) má izoterma lineárny priebeh podľa rovnice:

  • T — teplota plynu