Prof. ThDr. Karol Gábriš, Dr. h. c. (* 1919, Palúdzka – † 1998, Bratislava); evanjelický teológ, náboženský publicista, prekladateľ, univerzitný profesor a dekan Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulty a Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Život a tvorba upraviť

Po maturite v Liptovskom Mikuláši študoval na Slovenskej ev. bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Vysvätený za kňaza bol roku 1944 a za profesora bol vymenovaný roku 1950. Ako profesor prednášal do roku 1998. V 50. rokoch sa priklonil k teológii tvárou k životu, spolupracoval s mierovým hnutím a pracoval v medzinárodnom mierovom a ekumenickom hnutí. Špecializoval sa na novozákonnú teológiu, osobitne sa vyznamenal ako bádateľ v oblasti učenia apoštola Pavla. Je autorom komentárov skoro k všetkým knihám Nového zákona. Mal významný podiel na ekumenickom preklade Biblie do slovenčiny; bol predsedom komisie pre ekumenický preklad Biblie pre Novú zmluvu, objaviteľom gréckeho rukopisu štyroch evanjelií z 10. storočia Codex Maurocordatianus. Je autorom 15 monografií a vysokoškolských učebníc. Viedol skupinu katolíckych a evanjelických teológov, ktorí pracovali na preklade vydania prvého slovenského ekumenického prekladu Novej zmluvy v edícii Písmo Sväté – Nová zmluva a Žalmy (1995). S M. Rúfusom a s V. Turčánym spolupracoval na básnických prekladoch Žalmov a Veľpiesne Šalamúnovej. V rámci rozpracovania novozákonnej problematiky podstatne prispel k sformovaniu kresťanského realizmu (pozri podobné názory u J. Michalku) vo vývoji evanjelickej sociálnej etiky na Slovensku. Vo svojej práci "Štát v listoch apoštola Pavla" (1948) rozpracoval problematiku postoja kresťana k vrchnosti.

Od r. 1959 paralelne k práci na bohoslov. fakulte farárom v evanjelickom cirkevnom zbore v Pezinku.

Senior Bratislavského seniorátu.

Dielo (výber) upraviť

 • Princípy etiky apoštola Pavla, 1941.
 • Manželstvo v listoch apoštola Pavla. Mikuláš,1946
 • Sokol a náboženstvo, B. m., 1947
 • Štát v listoch apoštola Pavla. In: Sborník venovaný Dr. Jánovi Jamnickému. Mikuláš, 1948, s. 34 – 91.
 • List apoštola Pavla Galatským, 1950
 • Apoštolskí otcovia, 1955
 • Prekonanie rozpornosti človeka : kapitoly z teológie Novej zmluvy. Bratislava, 1966.
 • Zjavenie Jána, 1977
 • Úvod do Novej zmluvy, 1980
 • Z Jeruzalema do Ríma, 1983
 • Ježišove Reči na vrchu I. Bratislava, 1985 (1990)
 • Apokryfy. Mimokanonické (deuterokanonické spisy Starej zmluvy podľa Septuaginty, 1990
 • Ježišove podobenstvá I.-II. Bratislava, 1990 (1991)
 • Dejiny novozmluvnej doby, 1994
 • Jubileum, ktoré je výzvou, 1994
 • Mnohotvárnosť prístupu ku skúmaniu života Ježišovho. Bratislava,1994
 • Jubileum, ktoré je výzvou. Bratislava, 1994.
 • Teológia Novej zmluvy. Ježišova teológia. Bratislava, 1995
 • Kristus (Mesiáš) Ježiš, 1995
 • Prvý list Petrov. Preklad a výklad, 1996
 • Prolegomena dogmatiky, 1996
 • Prekonanie rozpornosti človeka, 1996
 • Biblospyt Novej zmluvy. Bratislava, 1997.

Práce o ňom upraviť

 • Bibliografia Prof. Dr. Karola Gábriša. In: Teologický sborník k s 75. narodeninám Prof. ThDr. Karola Gábriša. B. Bystrica, 1995, s. 172 – 194.
 • Curriculum vitae. In: Tamže, s. 9 – 22.
 • Gábriš, Karol. In: PETRÍK, Borislav; RYBÁR, Peter, a kol. Evanjelická encyklopédia Slovenska. Vyd. 1. Bratislava : BoPo pre Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, 2001. 448 s. ISBN 80-968671-4-8. S. 111.
 • GÁBRIŠ, Karol. In: Biografický lexikón Slovenska. Zväzok III G – H. Martin : Slovenská národná knižnica; Národný biografický ústav, 2007. 739 s. ISBN 978-80-89023-96-7. S. 22-24.
 • LETZ, J.: K. G. In: Slovenská kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy, 2010, s. 272 – 275, 313.