Katedra leteckej dopravy

Katedra leteckej dopravy (KLD) Žilinskej univerzity v Žiline je vzdelávacou inštitúciou v oblasti civilného letectva s jednou z najdlhších tradícií v Európe. Je centrom vzdelávania, výskumu a výcviku v civilnom letectve. KLD poskytuje akreditované študijné programy v trojstupňovom systéme vysokoškolského vzdelávania - bakalárske, inžinierske a doktorandské. KLD v spolupráci s Leteckým výcvikovým a vzdelávacím centrom Žilinskej univerzity v Žiline komerčne poskytuje pilotný výcvik do úrovne kvalifikácie CPL/IR/MEP(L) (Obchodný pilot s doložkou pre viacmotorové lietadlá a kvalifikáciou na lety podľa prístrojov) a teóriu do úrovne „frozen“ ATPL(A) (pilot dopravných lietadiel). KLD taktiež poskytuje kurz operátora UAV (dronov). Absolventi kurzu sú pripravení na zloženie teoretických a praktických skúšok vyžadovaných Dopravným úradom SR.

História

upraviť

Dlhá história fakulty Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS) siaha až do päťdesiatych rokov minulého storočia. Pod pôvodným názvom Fakulta železničnej dopravy v Prahe bola založená 1. októbra roku 1953 v rámci Českého Vysokého učení technického v Praze, ktoré zastrešovalo aj fakultu dopravy. Univerzita, už premenovaná na Vysokú školu dopravy, sa presťahovala do Žiliny, severozápadného centra Slovenska, v roku 1960. Keď bol presun v júli roku 1960 dokončený, vysoká škola mala Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy (F-PED), ktorej súčasťou bola aj Katedra prevádzky a ekonomiky leteckej dopravy. K poslednej zmene názvu univerzity došlo v roku 1996, kedy bola premenovaná na Žilinskú univerzitu v Žiline. Katedra leteckej dopravy úzko spolupracuje s Leteckým výcvikovým a vzdelávacím centrom Žilinskej univerzity, ktoré pre katedru zabezpečuje letecký výcvik.

Veda a výskum

upraviť

Katedra leteckej dopravy poskytuje konzultačnú činnosť, odborné i vedecké štúdie v oblastiach:

 • Kapacita letísk a prevádzkový odhad
 • Bezpečnosť civilnej leteckej dopravy
 • Meteorológia a nebezpečné poveternostné javy
 • Prevádzka a ekonomika leteckých spoločností
 • Ľudský faktor
 • Prevádzka a ekonomika leteckých infraštruktúrnych podnikov
 • Bezpečnosť všeobecného letectva
 • Manažment letovej prevádzky

Katedra leteckej dopravy sa významne podieľa na projektoch národnej, medzinárodnej i transatlantickej úrovne nielen v oblasti výskumu, ale aj v oblasti kooperácie/spolupráce alebo vzdelávania:

 • KAAT – Knowledge Alliance in Air Transport
 • ATAERA - Air Transport and Aeronautics Education and Research Association (Združenie pre vzdelávanie a výskum letectva a leteckej dopravy)
 • SESAR - Airport safety nets
 • SALSA - projekt pre Európsku vesmírnu agentúru

Štúdium

upraviť

Katedra leteckej dopravy ponúka tri akreditované študijné programy letecká doprava, profesionálny pilot a technológia údržby lietadiel. Sú navrhnuté tak, aby sa absolventi uplatnili i mimo územia SR. Preto je časť štúdia zabezpečovaná v anglickom jazyku pedagógmi s účasťou hosťujúcich prednášateľov z partnerských zahraničných škôl a z praxe. Žilinská univerzita ako jediná škola na Slovensku a v Česku poskytuje teoretický a praktický pilotný výcvik do úrovne "frozen ATPL" (dopravného pilota) v rámci jednej organizácie spolu s Leteckým výcvikovým a vzdelávacím centrom Žilinskej univerzity. V rámci Národného štipendijného programu a programu ERASMUS môžu študenti študovať časť štúdia v zahraničí na prestížnych univerzitách ENAC Toulouse, Cranfield, Glasgow, Dublin Institute of Technology a ďalších. Na základe zmlúv o spolupráci s podnikmi České aerolinie, Letisko Václava Havla Praha, Letisko M. R. Štefánika Bratislava, Letové prevádzkové služby SR š.p., ABS Jets a ATB Bratislava sa uskutočňujú študijné pobyty študentov, výberové praxe, exkurzie a výberové prednášky a sú zabezpečované diplomové a bakalárske práce v uvedených podnikoch.

Na zlepšenie prevádzkových znalostí absolventov je zavedený pre študentov inžinierskeho štúdia nový voliteľný predmet Praktikum manažmentu letovej prevádzky. Tento predmet je zabezpečovaný v spolupráci s Letovými prevádzkovými službami Slovenskej republiky v ich výcvikovom stredisku na letisku M. R. Štefánika Bratislava. Študenti si môžu tak reálne vyskúšať prácu riadiacich letovej prevádzky.

Pre študentov bakalárskeho štúdia je určený voliteľný predmet Letové praktikum, v ktorom nadobudnú základné teoretické znalosti a praktické zručnosti pilotov prostredníctvom praktických cvičení v lietadle pod vedením letového inštruktora v reálnej prevádzke v rozsahu do 5 letových hodín. Pre osvojenie základných návykov praktickým cvičeniam v lietadle predchádza výcvik na simulátore v rozsahu do 5 letových hodín.

Bakalárske štúdium

upraviť

Letecká doprava

upraviť

Študijný program je zameraný na pokrytie širokého spektra problémov leteckej prevádzky. Začína všeobecnými predmetmi (matematika, fyzika, informatika, všeobecná ekonomická teória, marketing), postupne študenti získavajú vedomosti v špecializovaných predmetoch (prevádzka a ekonomika leteckej dopravy, navigácia, meteorológia, aerodynamika, aeromechanika, rádionavigačné zariadenia, plánovanie a monitorovanie letu) ako aj v predmetoch, ktoré môžu formovať ich profesionálnu kariéru v technických oblastiach (letecké prístroje, letecké pohonné jednotky, konštrukcia lietadiel) a nakoniec aj v ekonomickej oblasti (obchodná prevádzková činnosť, ekonomika leteckého podniku, biznis komunikácie a prezentačné zručnosti). Štúdium je zakončené vypracovaním a obhajobou bakalárskej práce a zložením štátnej skúšky.

Profesionálny pilot

upraviť

Študenti získajú teoretické a praktické vedomosti s cieľom získať licenciu dopravného pilota civilného letectva (ATPL). Rozsah a predmety, sú navrhnuté rovnako ako u bakalárskeho študijného programu Letecká doprava. Študenti navyše získavajú teoretické znalosti až do úrovne požadované pre „zamrznutého“ dopravného pilota (ATPL frozen). Výcvik môže byť poskytovaný ako integrovaný alebo modulový až do úrovne obchodný pilot s kvalifikáciou pre lety podľa prístrojov a dvojmotorové lietadlá (CPL/MEP/IR). Uvedený kurz je poskytovaný Leteckým výcvikovým a vzdelávacím centrom Žilinskej univerzity (LVVC) v úzkej spolupráci s Katedrou leteckej dopravy pričom študenti hradia náklady spojené s praktickým leteckým výcvikom. Teória do úrovne ATP(A) je v rámci integrovaného výcviku zdarma. LVVC je jedinou FTO, ktorá poskytuje teoretický a praktický výcvik pod jednou strechou na Slovensku aj v Česku. Štúdium je zakončené vypracovaním a obhajobou bakalárskej práce a zložením štátnej skúšky.

Inžinierske štúdium

upraviť

Letecká doprava

upraviť

Študenti tohto študijného programu sú pripravovaní najmä v prevádzkových, technických a ekonomických oboroch zameraných na špecializované manažérske pozície v leteckej doprave. Ukončenie štúdia kvalifikuje absolventov na pozície v podnikoch, organizáciách a štátnych orgánoch v oblasti leteckej dopravy, t.j. v leteckých spoločnostiach, na letiskách, v Leteckých prevádzkových službách SR, na leteckom úrade, v podnikoch poskytujúcich údržbu a opravy lietadlovej techniky, vo výskumných ústavoch/organizáciách a podobne.Aby boli absolventi dobre pripravení na prácu v letectve aj v zahraničí, je polovica štúdia výlučne v angličtine.

Absolventi sú oboznámení s procesmi v riadení leteckej dopravy, údržbou a opravami lietadiel, prevádzkou letísk, ekonomikou a obchodnou činnosťou leteckých spoločností atď. Ponúkaný inžiniersky študijný program je poskytovaný v dennej forme alebo externej forme štúdia. Obsah štúdia je navrhnutý tak, aby pokryl celú problematiku leteckej dopravy. Predmety umožňujú profilovať profesionálnu kariéru technickým alebo ekonomickým smerom. Štúdium je ukončené štátnou skúškou a vypracovaním a obhájením diplomovej práce.

Technológia údržby lietadiel

upraviť

Absolvent je schopný preukázať komplexné znalosti z problematiky techniky údržby lietadiel vychádzajúce z poznania technických, prevádzkových a praktických požiadaviek leteckej dopravy. Pričom využije praktické informácie získané v počas štúdia na zefektívnenie fungovania prepravných a riadiacich procesov v doprave. Taktiež má uplatnenie aj v leteckých zložkách armády SR, bezpečnosti, civilnej obrany a záchrannej služby. Absolvent je schopný samostatnej práce aj v oblasti výskumu a vývoja s vysokou mierou tvorivosti aj na medzinárodnej úrovni. Dôraz sa kladie na získanie teoretických základov, ktoré umožnia ľahšiu adaptáciu a ďalší odborný rast absolventa, ako aj na získanie znalostí v oblasti leteckej prevádzky, umožňujúce rýchle uplatnenie absolventa v praxi, v riadení aj multinárodných tímov pracovníkov v oblasti civilného letectva a samostatné vedenie projektov a prevzatie zodpovednosti za komplexné riešenia. Absolvent je schopný používať sofistikované technické prístupy pri riešení problémov a v priebehu štúdia získa skúsenosti s formuláciou hypotéz a analýzou získaných údajov. Štúdium je ukončené štátnou skúškou a vypracovaním a obhájením diplomovej práce.

Doktorandské štúdium

upraviť

Doktorandské štúdium umožňuje absolventom inžinierskeho štúdia vysokých škôl špecializované štúdium v študijnom programe Dopravná technika a technológia, odbor Doprava a Ekonomika dopravy, spojov a služieb, odbor Odvetové a prierezové ekonomiky.

Katedra leteckej dopravy na štúdium tretieho stupňa univerzitného vzdelávania vypisuje témy dizertačných prác v súlade so svojim profilom a aktuálne riešenými výskumnými úlohami.

Uplatnenie študentov

upraviť

Štúdium na Katedre leteckej dopravy úspešne ukončilo už takmer 2 000 absolventov. Väčšina z nich sa uplatnila v odbore a v súčasnosti zastávajú pozície v organizáciách civilného letectva nielen na Slovensku a v Česku, ale aj na všetkých svetadieloch.[chýba zdroj]

Externé odkazy

upraviť

Súradnice: 49°12′10″S 18°45′19″V / 49,202812°S 18,755355°V / 49.202812; 18.755355