Know-how znamená (podľa KSSJ) aj všeobecne informácie, vedomosti.

Know-how [vyslov: nouhau] (z angl. doslova "vedieť-ako") je (pôvodne anglický) výraz z oblasti najmä výroby, ekonomiky a práva, ktorý nemá jednotnú ani presnú definíciu (čo výslovne zdôrazňujú viaceré zdroje[1]). Príklady definícií z literatúry:

 • Know-how sú výrobnotechnické poznatky, ktoré zvyčajne nie sú výsledkom vedeckej alebo tvorivej činnosti, ale dlhodobej skúsenosti s optimálnym priebehom určitého procesu, technológie, receptúry. Zahŕňa nesporne celý rad skúseností získaných predovšetkým zo širokej oblasti techniky, ale aj obchodu a podnikania. Niekedy sa týmto výrazom označujú výrobné skúsenosti alebo technická pomoc či technické informácie. Vymedzenie pojmu know-how nie je...jednotné. Niekedy sú pod pojem know-how zahrnuté aj nechránené (utajované) vynálezy, výsledky výskumu a vývoja a ďalšie výsledky tvorivej činnosti, prípadne celé súbory poznatkov, vrátane nechránených vynálezov a poznatky i skúsenosti s ich využívaním.[2]
 • (Na účely tohto nariadenia:...)Know-how znamená balík nepatentovaných praktických informácií vyplývajúcich zo skúsenosti a testovania, ktoré sú tajné, podstatné a identifikované: v tomto kontexte "tajný“ znamená, že know-how nie je všeobecne známe alebo ľahko dostupné; „podstatné“ znamená, že know-how zahŕňa informácie, ktoré sú nenahraditeľné pre výrobu zmluvných výrobkov alebo uplatňovanie zmluvných procesov; „identifikované“ znamená, že know-how je popísané dostatočne zrozumiteľným spôsobom tak, aby bolo možné overiť, či spĺňa kritériá utajenia a podstatnosti.[3]
 • Know-how sú špecifické vedomosti, ktoré má jedinec alebo spoločnosť [podnik] o výrobku alebo výrobnom procese, často získané rozsiahlym a nákladným výskumom a vývojom (VV). Podľa predpisov o hospodárskej súťaži Spoločenstva sa know-how obyčajne považuje za súbor technických informácií, ktoré sú tajné, podstatné a identifikované. "Tajné" znamená, že balík know-how ako súbor alebo v presnej konfigurácii a zostave svojich prvkov nie je všeobecne známy alebo ľahko dostupný. "Podstatné" znamená, že know-how zahŕňa informácie, ktoré musia byť užitočné. "Identifikované" znamená, že know-how je opísaný alebo zaznamenaný tak, aby bolo možné overiť, či spĺňa kritériá tajnosti a podstatnosti.[4]
 • Know how je súhrn výrobne a technicky využiteľných poznatkov a skúsneností rozmanitej povahy, s ktorými možno zmluvne nakladať za predpokladu udržania ich utajenosti. Výraz... je vo svete rozšírený približne v tom význame, ako vymedzuje náš Obchodný zákonník pojem obchodné tajomstvo.[5]
 • Pojem know-how označuje nielen tajné recepty a postupy, ale aj techniku spojenú s patentovaným výrobným postupom alebo procesom, techniku, ktorá je nutná, aby patentovaný vynález mohol byť využívaný, a ktorá umožňuje majiteľovi patentu využívať ho v širšom technickom rozsahu. Tento pojem označuje praktické procesy, zvláštne vlastnosti a technické vlastnosti získané výrobcom ako výsledok výskumu, ktoré dosiaľ nie sú známe konkurentom.[6]
 • Know-how je súhrn znalostí, skúseností, poznatkov a informácií potrebných pre výrobu, prípadne prevádzku, a ich technické uskutočnenie, pričom sa medzi ne spravidla nezahŕňajú tie ich časti, ktoré sú predmetom priemyselnoprávnej ochrany.[7]
 • Know-how je súbor nezverejnených znalostí a praktických skúseností najmä z oblasti organizácie a riadenia výroby (tzv. technické know-how) (napr. informácie o výsledku výrobných skúšok, znalosti výrobných procesov, technická dokumentácia, isté receptúry)Predmetom know-how môžu byť podľa niektorých názorov aj znalosti a skúsenosti z podnikovej organizácie alebo obchodné znalosti, ako napr. znalosti dodávateľských zdrojov, zoznamy zákazníkov, ale aj znalosti efektívnych obchodných metód (tzv. obchodné know-how)...Ak je predmetom týchto znalostí konštrukcia istého zariadenia hovorí sa niekedy o tzv. konštrukčnom know-how.[8]
 • Know how je špeciálna znalosť alebo zručnosť; znalosť ako robiť niečo ťažké, najmä pri plánovaní a začatí niečoho nového, napr. nového procesu alebo strojového zariadenia, alebo pri prekonávaní nejakých ťažkostí, napr. likvidácii požiaru v ropnom vrte[9]
 • Know-how obyčajne označuje vedomosti a skúsenosti technického, obchodného, administratívneho, finančného alebo iného charakteru, ktoré sa môžu používať komerčne, a ktoré nie sú chránené patentom alebo registrovaným.[10]
 • Know-how sú špeciálne vedomosti z podnikových alebo technických skúseností, napr. výrobné skúsenosti, najmä odbytové skúsenosti a pod.[11]
 • Know-how je súhrn výrobnotechnických a obch. skúseností, výrobno-obchodné skúsenosti; informácie, vedomosti[12]

Referencie

upraviť
 1. napr. Malý 2007 (pozri dole)
 2. Malý, J.: Oceňování průmyslového vlastnictví – nové přístupy, 2007, str. 26 a 27 (Prvá veta definície pochádza s menšou úpravou pôvodne od M. Boháčka z roku 1994)
 3. Nariadenie komisie č. 2659/2000
 4. Glossary of terms used in EU competition policy, Directorate-General for Competition, Brussels, July 2002 [online]. [Cit. 2011-06-27]. Dostupné online. Archivované 2011-06-27 z originálu.
 5. Ovečková, O. et al.: Slovník obchodného práva, 1994
 6. Definícia Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži z roku 1957 citovaná v: Malý, J.: Oceňování průmyslového vlastnictví – nové přístupy, 2007
 7. Boháček, M., Jakl, L.: Právo duševního vlastnictví, 2002
 8. Cinkl, J. (ed.) et al.:Encyklopedie zahraničního obchodu, 1986
 9. Adam, J. H.: Anglicko-český ekonomický slovník s výkladem a výslovností, 1995
 10. Wildhaber, Ch.: Switzerland in: Getting The Deal Through[nefunkčný odkaz]
 11. Gabler Wirtschaftslexikon
 12. KSSJ: know-how [online]. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra - SAV, [cit. 2013-03-22]. Dostupné online.