Kolagénne väzivo je najrozšírenejší typ väziva. Prevažujú v ňom kolagénne vlákna.

Husté kolagénové väzivo neusporiadané - koža (trichróm)

Rozdelenie

upraviť

Podľa charakteru sa rozlišujú 2 základné typy:

  • Riedke (fibrilárne) väzivo – je rozšírené v organizme všetkých živočíchov. Má za úlohu vyplňovať dutiny a medzery – označuje sa tiež preto aj ako vmedzerené (intersticiálne) väzivo alebo stróma (pri orgánoch). Vyskytuje sa pod bazálnou membránou takmer všetkých krycích epitelov a skoro vo všetkých vnútorných orgánoch. Z vláknitej zložky majú na stavbe riedkeho väziva najväčší podiel kolagénové vlákna, ale zastúpené sú aj elastické vlákna. Vlákna sú menej početné a vedú rôznym smerom. Z buniek sa vyskytujú najmä fibrocyty a histiocyty. Značne prevláda medzibunková hmota, ktorá je polotekutej konzistencie. Dôležitou úlohou riedkeho väziva je sprostredkovanie výživy a látkovej výmeny iných druhov tkanív.
  • Husté (fibrózne) väzivo – jeho štruktúra je tvorená prevahou hrubých kolagénových vlákien. Z buniek prevládajú hlavne fibrocyty, ale prítomné sú i ostatné typy buniek. Elastické a retikulárne vlákna sú zastúpené menej. Rozdeľuje sa podľa usporiadanosti vlákien na:
    • neusporiadané fibrózne väzivo – vlákna prebiehajú rozličnými smermi (plsťovite). Tento typ väziva sa vyskytuje ako väzivová zložka kože, tvorí väzivové puzdra rozličných orgánov (obličky) a tvorí „vankúšiky“ na chodidlách mnohých druhov cicavcov.
    • usporiadané fibrózne väzivo – vlákna sú orientované do smerov mechanickej námahy. Vytvára šľachy (tendines), väzy (ligamenta), blany (fascie), väzivovú vrstvu okostice a pod.