Konduktometria

Konduktometria je metóda merania mernej vodivosti elektrolytu. Rozlišujeme priamu konduktometriu a nepriamu, tzv. konduktometrickú titráciu.

Priama konduktometriaUpraviť

Vzhľadom na to, že elektrolyt mení svoju vodivosť v závislosti na koncentrácii iónov, ktoré obsahuje je možné touto metódou stanovovať obsah týchto iónov, merať čistotu vody a pod.

Konduktometrická titráciaUpraviť

Touto metódou sledujeme závislosť mernej vodivosti elektrolytu na objeme pridaného činidla. Z výslednej krivky obvykle určujeme ekvivalentný bod.