Konvekcia

rozlišovacia stránka

Konvekcia (z neskorolatinského výrazu convectio = zvážanie, znášanie, privážanie, prinášanie[1][2][3]) môže byť:

  • vo fyzike a iných prírodných vedách:
    • a) unášanie (transport) resp. prenos fyzikálnej vlastnosti či veličiny (napr. tepla alebo elektrického náboja) – resp. v širšom zmysle aj látky (napr. kamienkov alebo molekúl vzduchu) - pri prúdení tekutiny či plazmy (resp. v trochu širšom ponímaní pri premiestňovaní častí prostredia), uskutočňujúce/-ci sa spravidla proti pôsobeniu stabilizujúcich síl[4][5][6][7][8], b) prúdenie (tekutiny či plazmy, prípadne tepla)[9][8][10], pozri konvekcia (fyzika)
    • v užšom zmysle: a) tepelná konvekcia, čiže zdieľanie (transport, prenos, unášanie) tepla prúdením tekutiny (resp. v širšom ponímaní – najmä v geofyzike - transportom látky), b) voľná tepelná konvekcia, čiže zdieľanie/transport tepla prúdením tekutiny/transportom látky, ale len v dôsledku rozdielneho účinku tiaže na rozdielnu hustotu spôsobenú rozdielom teploty[11][12][13] [14][15][16][17], pozri pod prúdenie tepla
  • v medicíne (pri čistení krvi a pod.): unášanie (transport) rozpustených látok spolu s rozpúšťadlom (typicky vodou), ako sprievodný jav ultrafiltrácie (pričom ultrafiltrácia je prechod rozpúšťadla cez polopriepustnú membránu v dôsledku toho, že je rozdielny hydrostatický tlak pred a za touto membránou)[18][19][20], pozri konvekcia (čistenie krvi)
  • v meteorológii: a) vzostupné a kompenzačné zostupné pohyby vzduchu v atmosfére (t.j. termická [=voľná] konvekcia v atmosfére alebo vynútená konvekcia v atmosfére), b) len termická konvekcia v atmosfére[21][22], pozri konvekcia (meteorológia)
  • v oceánológii: a) výstupný alebo zostupný pohyb vody v rámci vertikálnych morských prúdov (najmä v dôsledku rozdielov v hustote vody spôsobených rozdielmi v teplote vody [termická konvekcia] alebo rozdielmi v salinite vody [halinná konvekcia])[23][4][12][24], b) všeobecné označenie pre pohyb vodných más v oceánoch[22], pozri konvekcia (oceány)
  • v hydrológii: transport rozpustených a nerozpustených látok prúdením vo vodnom toku, zhruba pri strednej rýchlosti toku[12], pozri konvekcia (vodný tok)
  • v kryštalografii: prúdenie v pohyblivej fáze[12] , pozri konvekcia (kryštalografia)
  • v geológii: proces vytvárajúci pomalé pohyby hmôt (hornín) v plášti a časti jadra Zeme podľa tzv. hypotézy konvekčných prúdov (ide vlastne o voľnú tepelnú konvekciu hmôt plášťa a jadra Zeme), resp. označenie pre samotné tieto pohyby (t.j. cirkuláciu, prúdenie, prúdy)[7][23][25][15][22][26][27], pozri konvekčný prúd (geológia)
  • v astronómii: transport energie (prúdenie) vnútri hviezdy alebo v atmosfére hviezdy či planéty (spravidla v dôsledku tepelnej konvekcie)[28][17][11][29], pozri konvekcia (astronómia)
  • v elektrotechnike: elektrická konvekcia (t. j. jav, ktorým vzniká tzv. konvekčný prúd, pričom ale termín konvekčný prúd má v kontexte elektrotechniky viacero definícií)[29][30][31][32]
  • zriedkavo: nesenie so sebou, unášanie, prevádzanie (z niečoho na niečo), vedenie[33][6][34]

ReferencieUpraviť

  1. ŠPAŇÁR, Július. Latinsko-slovenský slovník. 4. vyd. Bratislava : Aedes paedagogicae slovacae, 1987. 1222 s. S. 141.
  2. Kon­vek­ti­on, die [online]. duden.de, [cit. 2018-02-14]. Dostupné online.
  3. Karl Ernst Georges: Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch. Hannover 81913 (Nachdruck Darmstadt 1998), Band 1, Sp. 1651. [1]
  4. a b Konvektion. In: Brockhaus - die Enzyklopädie Digital. [CD-ROM] Mannheim: Bibliogr. Inst. und Brockhaus, 2003. ISBN 3-7653-9377-0
  5. Konvektion. In: Lexikon der Physik. [CD-ROM] Heidelberg : Spektrum, Akad. Verl, c2000. ISBN 3-8274-0515-7.
  6. a b convection. In: Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM (v. 4.0). Oxford University Press, 2009, ISBN 978-0-19-956383-8.
  7. a b konvekce. In: Malá československá encyklopedie 3 I – L. Praha: Academia, 1986. s. 515.
  8. a b konvekcia. In: Slovník cudzích slov (akademický), 2005. dostupné online
  9. Konvekcija. In: Boľšaja rossijskaja enciklopedija dostupné online
  10. konvekcia. In: Slovník slovenského jazyka, 1959-1968. dostupné online
  11. a b konvekce. In: Technický slovník naučný 4 K – L. Praha : Encyklopedický dům, 2003. ISBN 80-7335-080-7. s. 179.
  12. a b c d Konvektion. In: Lexikon der Geowissenschaften. [CD-ROMs] Heidelberg ; Berlin : Spektrum, Akad. Verl., 2002. ISBN 978-3-8274-1655-1.
  13. Konvekcija (fizič.). In: Boľšaja sovetskaja enciklopedija dostupné online
  14. Convection (heat). In: McGraw-Hill. McGraw-Hill Concise Encyclopedia of Physics. [s.l.] : McGraw-Hill, 2005. 832 s. ISBN 978-0-07-143955-8. S. 118.
  15. a b konvekce. In: On-line Geologická encyklopedie. dostupné online
  16. HAHN, Ulrich. Physik für Ingenieure. [s.l.] : Walter de Gruyter, 2007. 996 s. ISBN 978-3-486-59490-4. S. 335.
  17. a b konvekcia. In: HAJDUK, Anton, ed. a ŠTOHL, Ján, ed. Encyklopédia astronómie. Bratislava: Obzor, 1987.
  18. Grundlagen der Hämodialyse (Thomas Fernsebner) [online]. nephro-weiterbildung.de, [cit. 2018-02-14]. Dostupné online.
  19. HÖRL, Walter H.. Dialyseverfahren in Klinik und Praxis (Technik und Klinik). [s.l.] : Georg Thieme Verlag, 2004. 680 s. ISBN 978-3-13-497706-6. S. 37-38.
  20. konvektivní transport. In: Technický slovník naučný 4 K – L. Praha : Encyklopedický dům, 2003. ISBN 80-7335-080-7. s. 180.
  21. Elektronický meteorologický slovník [online]. slovnik.cmes.cz, [cit. 2018-02-14]. Dostupné online.
  22. a b c Konvektion. In: Lexikon der Geographie. [CD-ROMs] Heidelberg ; Berlin : Spektrum, Akad. Verl., 2002. ISBN 3-8274-0418-5.
  23. a b konvekcia. In: ČINČURA, Juraj, ed. Encyklopédia Zeme. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. 717 s. S. 291.
  24. Konvekcija. In: Boľšaja rossijkaja enciklopedija [2]
  25. hypotéza konvekčných prúdov. In: ČINČURA, Juraj, ed. Encyklopédia Zeme. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. 717 s. S. 240.
  26. Konvekční proudění - Terminologický glosář [online]. sites.google.com, [cit. 2018-02-14]. Dostupné online.
  27. Konvekcija. In: Boľšaja rossijskaja enciklopedija. dostupné online
  28. Konvektiọn [online]. wissen.de, [cit. 2018-02-14]. Dostupné online.
  29. a b TLFi [online]. cnrtl.fr, [cit. 2018-02-14]. Dostupné online.
  30. elektrická konvekce In: Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí , díl 4. Ko – M. Praha: Československý kompas, 1929. S. 531
  31. EICHENWALD, A.. Vorlesungen über Elektrizität. [s.l.] : Springer-Verlag, 2013 (1928). 664 s. ISBN 978-3-642-47454-5. S. 297.
  32. Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Konvektionsstrom na nemeckej Wikipédii.
  33. konvekce. In:Příruční slovník jazyka českého. Praha: Státní nakladatelství, 1935-1957. dostupné online
  34. Konvektion. In: Roche Lexikon Medizin, 5. Aufl. dostupné online
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.