Kresťanská teológia

Kresťanská teológia je teológia, v ktorej sa rozlišuje nadprirodzená teológia alebo teológia zjavenia čiže teológia, ktorá sa vzťahuje k zjaveniu (božiemu slovu) a preto sa viaže na Bibliu, a prirodzená teológia, ktorá sa opiera o ľudský rozum a skúsenosť. Prvým kresťanským teológom bol apoštol Pavol.

Kresťanská teológia je vedecké, to znamená metodické a systematické otvorenie a rozvinutie vo viere odhalenej skutočnosti božského zjavenia s cieľom zrozumiteľne ho podľa možnosti ukázať ľudskému mysleniu. Teológia je kresťanská veda o viere, vedecko-metodická reflexia kresťanskej viery v Boha, zjavenej Ježišom Kristom.

Teológia si nevyhľadáva svoj materiálny objekt sama, ale dostáva ho od kresťanského náboženského spoločenstva viery. Teológ je podľa toho učiteľ alebo bádateľ, ktorý sa snaží usporiadať život na základe kresťanskej viery, ktorý reaguje na vlastnú historickú situáciu a snaží sa ju vyjadriť.

Dejiny kresťanstva viedli vo veľkých postavách rímskokatolíctva (katolicizmus), ortodoxie a reformátorstva (protestantizmus) rôznym spôsobom k diferenciácii medzi autentickým učením o zvestovaní a jeho reflexiou a poskytovali tým zároveň základňu pre možné konflikty medzi rôznymi učiteľskými inštanciami. V určitom zmysle dnes teológia stojí medzi autentickým učením o zvestovaní národom božím a prebudením k teologickej dospelosti.

Zoznam literatúry upraviť

Externé odkazy upraviť