Protestantizmus alebo protestantstvo (príslušník sa nazýva protestant) je jedna z troch najväčších vetiev kresťanstva (popri katolíctve a pravosláví), ktorá vznikla v 16. storočí z európskej reformácie.

Krajiny s protestantskou väčšinou (2010)

História upraviť

Pre bližšie informácie pozri Reformácia

Smery protestantizmu upraviť

Najdôležitejšie sú:

Niekedy k protestantom bývajú zaradzovaní i anglikáni.

Protestantské cirkvi na Slovensku upraviť

Regionálna skupina Juhovýchodná Európa Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe upraviť

Dejiny pomenovania upraviť

Pomenovanie nevzniklo z dôvodu „protestovania voči niečomu“ ale odkazuje na podanie protestu (právnický termín označujúci odvolanie) voči záverom Špajerského ríšskeho snemu.

Roku 1529 sa na podnet cisára (Svätej rímskej ríše nemeckého národa) Karla V. zišiel v Špajeri (Speyer v Nemecku) ríšsky snem. Cisár vzniesol rezolútne požiadavky na skončenie politiky ústupkov voči luteránom, predovšetkým zrušenie pravidla Cuius regio, eius religio (Čie panstvo, toho náboženstvo) a dôsledné presadenie wormského ediktu (o. i. fyzická likvidácia Martina Luthera a jeho nasledovníkov). Reakciou bol rovnako silný protest 6 ríšskych kniežat (vrátane Jana Saského, Juraja Brandenbursko-Ansbachského a Filipa Hesenského „Veľkolepého“) a 14 ríšskych miest. Týmto protestom bol legitimizovaný odpor voči cisárskej autorite ako takej.

Tento príklad slúži na ilustráciu dôležitosti prepojenia svetskej a duchovnej moci počas reformácie.

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť