Protestantizmus

Protestantizmus alebo protestantstvo (príslušník sa nazýva protestant) je:

  • hnutie spojené s obrodou cirkvi v 16. storočí (reformácia), ktoré viedlo k vzniku cirkví, ktoré sa rozhodli klásť dôraz na učenie Biblie v opozícii voči dogmám katolíckej cirkvi (predovšetkým neuznávanie pápežstva, neuznávanie odpustkov, hlásanie Biblie v jazyku obyvateľstva).
  • kresťanské vyznanie (náboženstvo), ktoré vzišlo z tohto hnutia (resp. reformácie); protestantizmus patrí (spolu s katolíckou a pravoslávnou cirkvou) k hlavným vetvám kresťanstva.

Cirkev spadajúca pod toto vyznanie sa nazýva protestantská cirkev.

Protestantské cirkviUpraviť

Najdôležitejšie sú:

Protestantské (reformované) kresťanské smeryUpraviť

AnglikánstvoUpraviť

Protestantské cirkvi na SlovenskuUpraviť

Regionálna skupina Juhovýchodná Európa Spoločenstva evanjelických cirkví v EurópeUpraviť

Dejiny pomenovaniaUpraviť

Pomenovanie nevzniklo z dôvodu „protestovania voči niečomu“ ale odkazuje na podanie protestu (právnický termín označujúci odvolanie) voči záverom Špajerského ríšskeho snemu.

Roku 1529 sa na podnet cisára (Svätej rímskej ríše nemeckého národa) Karla V. zišiel v Špajeri (Speyer v Nemecku) ríšsky snem. Cisár vzniesol rezolútne požiadavky na skončenie politiky ústupkov voči luteránom, predovšetkým zrušenie pravidla Cuius regio, eius religio (Čie panstvo, toho náboženstvo) a dôsledné presadenie wormského ediktu (o. i. fyzická likvidácia Martina Luthera a jeho nasledovníkov). Reakciou bol rovnako silný protest 6 ríšskych kniežat (vrátane Jana Saského, Juraja Brandenbursko-Ansbachského a Filipa Hesenského „Veľkolepého“) a 14 ríšskych miest. Týmto protestom bol legitimizovaný odpor voči cisárskej autorite ako takej.

Tento príklad slúži na ilustráciu dôležitosti prepojenia svetskej a duchovnej moci počas reformácie.

ReferencieUpraviť

  1. Anglicanism: Protestant or Catholic?
  2. Being an Anglican uvádza že anglikánska cirkev je časťou "One, Holy, Catholic and Apostolic Church" čo je termín prevzatý z Nicejsko-konštantínopolského vyznania viery a do slovenčiny sa prekladá ako: jedna, svätá, VŠEOBECNÁ a apoštolská cirkev.