Laissez-faire alebo laissez faire je skratka francúzskeho hesla laissez-faire, laissez-passer príp. laissez-faire, laissez-aller (nechajte robiť [čo chce], nechajte bežať), čo má znamenať „nechajte podnikaniu voľný priebeh“.

Prvýkrát heslo použili v 18. storočí fyziokrati v zmysle zákazu vládnej interferencie do súkromných obchodných aktivít, v súčasnosti sa používa ako synonymum ekonomiky striktne voľného trhu. Veľkú úlohu v popularizácii tohto termínu zohral Adam Smith (1723 – 1790) ako priekopník teórie voľného trhu a kapitalizmu. Medzi hlavných predstaviteľov fyziokratizmu patril aj François Quesnay (1694 – 1774) a bol zástancom hesla voľného obchodu = laissez faire.

Dnes sa výraz používa prenesene aj v iných oblastiach, napríklad pri výchove detí.