Lineárna rovnica

Lineárna rovnica je rovnica, ktorá obsahuje na oboch stranách iba sumu konštánt a prvú mocninu premennej. Lineárna rovnica reprezentuje v sústave karteziánskych súradníc priamku.

Graf lineárnej rovnice y = ax+b

Jej všeobecný tvar je:

pričom a ≠ 0. Riešenie takejto rovnice je

Príklad lineárnej rovnice je 29x + 67 = 212, ktorej riešením je x=5

Externé odkazyUpraviť