Premenná (matematika)

Premenná je značka resp. označenie, ktoré zastupuje prvky určitého oboru variability.

Napríklad zobrazenie racionálnych čísel Q do reálnych čísel R pomocou premennej x je definované zobrazovacím predpisom (funkciou) f: Q →R, x → x1/2, pričom:

  • prvky definičného oboru Q sa nazývajú aj nezávislé premenné
  • prvky oboru hodnôt f(Q) = {x1/2|x є Q}sa nazývajú aj (od zobrazovacieho predpisu) závislé premenné

Všeobecnejšie ju možno definovať ako veličinu, ktorá môže nadobúdať rôzne hodnoty.

Pozri aj upraviť