Medzinárodný olympijský výbor

(Presmerované z MOV)

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) je organizácia sídliaca v Lausanne vo Švajčiarsku, založená Pierrom de Coubertinom 23. júna 1894. K MOV patrí 203 národných olympijských výborov. MOV organizuje letné a zimné olympijské hry. Prvé moderné letné olympijské hry sa konali v roku 1896 v Aténach v Grécku. Prvé zimné olympijské hry sa konali v roku 1924 v Chamonix-Mont-Blanc vo Francúzsku. Olympizmus je životná filozofia, spájajúca vyrovnanosť a kvality tela a ducha. Šport sa mieša s kultúrou a výchovou, olympizmus hľadá a vytvára životný štýl založený na princípe radosti z úsilia, výchovnej hodnoty dobrého príkladu a rešpektovania morálnych princípov.

Logo MOV

Poslanie a úloha

upraviť
 
Sídlo MOV v Lausanne

Poslaním MOV je podporovať olympizmus na celom svete a riadiť olympijské hnutie. Úlohou MOV je:

 • povzbudzovať a podporovať pokrok a etiku v športe tak ako aj výchovu mládeže, venovať sa jej a úsiliu zabezpečiť, že šport je hra a násilie je v ňom zakázané
 • povzbudzovať a podporovať organizáciu, rozvoj a spoluprácu v športe a športových súťažiach
 • zabezpečiť pravidelné organizovanie olympijských hier
 • spolupracovať s verejnosťou, organizáciami a osobnosťami s cieľom podporovať ľudskosť a mier v športe
 • konať tak, aby sa utužovala jednotnosť a ochrana nezávislosti v olympijskom hnutí
 • konať proti akejkoľvek forme diskriminácie zasahujúcej do olympijského hnutia
 • povzbudzovať a podporovať účinkovanie žien v športe na všetkých jeho úrovniach, vo všetkých štruktúrach a aplikovať tak princíp rovnosti medzi mužmi a ženami
 • bojovať proti očierňovaniu športu
 • podporovať ochranu zdravia športovcov
 • postaviť sa proti politickému a komerčnému zneužívaniu športu a športovcov
 • povzbudzovať a podporovať úsilie športových organizácií a verejnosti predvídať profesionálnu a sociálnu budúcnosť športovcov
 • povzbudzovať a podporovať rozvoj športu pre všetkých
 • povzbudzovať a podporovať starostlivosť o životné prostredie, venovať sa rozvoju a požadovať aby olympijské hry boli udržiavané v následnosti.
 • venovať sa pozitívnemu odkazu olympijských hier v mestách a krajinách
 • povzbudzovať a podporovať aktivity spájajúce šport s kultúrou, vzdelávaním a výchovou
 • povzbudzovať a podporovať aktivity Medzinárodnej olympijskej akadémie a ostatných zriadení, ktoré sa venujú olympijskej výchove.

Organizácia MOV

upraviť

Zasadnutia MOV

upraviť

Zasadnutie je všeobecné stretnutie členov MOV. Je to najvyšší orgán MOV. Jeho rozhodnutia sú definitívne. Každý člen MOV má jeden hlas. Obvykle sa zasadnutie koná jedenkrát ročne. Výnimočné zasadnutia môžu byť zvolané prezidentom MOV alebo na písomnú žiadosť tretiny členov MOV. Okrem iných, medzi výkony zasadnutia patrí:

 • schváliť a upravovať olympijskú chartu
 • voliť členov MOV, čestného prezidenta a čestných členov MOV
 • voliť prezidenta, vice-prezidentov a všetkých ostatných členov exekutívnej rady MOV
 • voliť mestá, v ktorých sa budú konať olympijské hry

Exekutíva MOV

upraviť

Exekutíva MOV pozostáva z prezidenta, štyroch vice-prezidentov a desiatich ostatných členov. Všetci členovia Exekutívy MOV sú volení Zasadaním MOV v tajnom hlasovaní väčšinou hlasov. Exekutíva MOV je vo všeobecnosti zodpovedná za administratívu MOV a riadenia jej činnosti.

Prezident

upraviť

Prezident je volený na zasadnutí MOV tajným hlasovaním. Prezident je volený členmi MOV na obdobie osem rokov, s možnosťou opätovného zvolenia. Najbližšie voľby na prezidenta MOV sa uskutočnia v roku 2009. Prezident MOV reprezentuje MOV a šéfuje všetkým aktivitám. Prezident je vo všeobecnosti zodpovedný za MOV, jednotliví členovia MOV sú zodpovedný za svoje národné olympijské výbory a svoje funkcie. Prezident Juan Antonio Samaranch bol zvolený za Čestného prezidenta MOV do konca života. Pierre de Coubertin dúfal, že olympijské hnutie pomôže rozvíjať medzinárodné vzťahy a prispieť k medzinárodnému mieru. MOV je charakteristické svojimi znakmi, zástavou – piatimi farebnými prepletenými kruhmi na bielom podklade, olympijskou hymnou, heslom a samozrejme, olympijskou chartou.

Predsedovia a prezidenti MOV

upraviť

Členovia MOV

upraviť

Medzinárodný olympijský výbor je zložený z členov. Krajiny, ktoré organizovali olympijské hry, majú dvoch členov, ostatné krajiny jedného alebo žiadneho. Títo členovia sú reprezentanti ich krajín. Členmi sú aj bývalí športovci. Posledných desať rokov zloženie členov MOV napredovalo, aby lepšie reprezentovalo šport vo svete. Členovia MOV sú navrhovaní športovcami, šéfmi medzinárodných federácií a šéfmi národných olympijských výborov.

Členstvo

upraviť

Počet členov MOV nemôže byť vyšší ako 115. Každý člen MOV je volený na dobu osem rokov a môže byť zvolený ešte raz. Väčšina členov nemá špeciálnu funkciu, počet týchto členov je do 70. Aktívni športovci, ktorý sú členmi MOV, sú v maximálnom počte 15, volení na osem rokov ostatnými športovcami počas olympijských hier. 15 členov sú prezidenti a členovia exekutívy rôznych organizácií, súvisiacich s MOV. 15 členov je z národných olympijských výborov.

Zánik členstva

upraviť

Zaniknutie členstva MOV nastáva v nasledovných prípadoch:

 • demisia – hociktorý člen MOV môže podať písomnú žiadosť adresovanú prezidentovi MOV o zrušení členstva MOV
 • hociktorý člen MOV prestáva byť členom MOV ak nie je znovu zvolený
 • hociktorý člen MOV prestáva byť členom MOV ak dosiahne vek 70 rokov
 • ak si člen MOV neplní povinnosti, nezúčastňuje sa na zasadaniach MOV
 • zmenou bydliska do inej krajiny alebo hlavným záujmom krajiny, ktorá ho navrhla na zvolenie
 • členovia MOV volení ako aktívni športovci prestávajú byť členmi MOV ak sú členmi Komisie športovcov v MOV
 • člen MOV môže byť vylúčený z MOV ostatnými členmi MOV na zasadnutí MOV, ak poruší prísahu alebo jeho správanie a konanie je v rozpore so záujmami MOV

Mestá organizujúce olympijské hry

upraviť

Krajiny, ktoré si želajú organizovať olympijské hry letné alebo zimné, musia podať svoju kandidatúru na MOV, ktorý rozhoduje o mieste konania olympijských hier. Členovia MOV, zastupujúci väčšinu členských krajín, volia miesto olympijských hier. Členovia krajín, ktoré kandidujú na usporiadanie olympijských hier, sú z volieb vylúčení až do momentu, kým ich krajina nie je vyradená z hlasovania.

Olympijský marketing

upraviť

Olympijské hnutie sa zaoberá piatimi hlavnými programami. Medzinárodný olympijský výbor kontroluje spoločnosti a svetový program. Organizačné komisie pre olympijské hry kontrolujú spolky, označujúce a schvaľujúce programy v hosťujúcej krajine pod dohľadom MOV. Každý zisk z hlavného programu je kontrolovaný MOV a Organizačnou komisiou pre olympijské hry. 92 % zo zisku MOV rozdeľuje organizáciám v olympijskom hnutí na podporu výstavby športovísk na olympijských hrách a pre podporu rozvoja športu na svete.

Národné olympijské výbory dostávajú finančnú podporu pre rozvoj olympijských tímov, športovcov a nové olympijské nádeje.

Referencie

upraviť

Externé odkazy

upraviť