Matúš Dulla

slovenský architekt
O slovenskom politikovi pozri Matúš Dula.

Prof. Ing.arch. Matúš Dulla, DrSc. (* 1. jún 1950) je slovenský architekt.

Pôsobí v oblasti dejín architektúry 20. storočia, kritika súčasnej architektúry, metódy vedeckého výskumu.

Architektúru absolvoval na SVŠT v Bratislave (1974). Na Ústave stavebníctva a architektúry SAV obhájil kandidátsku dizertáciu (1980), titul DrSc. získal na STU v roku 2006. Na FA STU habilitoval za docenta (1993), profesorom STU sa stal v roku 2000. Viedol Katedru dejín architektúry, neskôr Ústav dejín a teórie architektúry FA STU. Prednášal aj na VŠVU Bratislava, TU Košice a ČVUT Praha. Od roku 1974 pôsobí aj na Ústave stavebníctva a architektúry SAV. Publikoval viacero knižných monografií a množstvo vedeckých a odborných štúdií z oblasti histórie a teórie architektúry. Sústreďuje sa na dejiny architektúry 20. a 21. storočia. Je spoluautorom radu domácich a zahraničných výstav slovenskej architektúry a architektov. Autorsky sa spolupodieľal na viacerých filmoch o architektúre. Vo vedeckom časopise SAV Architektúra & Urbanizmus pôsobí ako šéfredaktor a predseda redakčnej rady. Je, resp. bol členom redakčných rád odborných časopisov Arch a Alfa, členom vedeckých a umeleckých rád (FA STU, ÚSTARCH SAV, VŠVU) a grantových komisií a vedeckých kolégií SAV. Je nositeľom Ceny Martina Kusého (2003), Ceny Dušana Jurkoviča (1993), Ceny SAV za vedecko-popularizačnú činnosť (1989), Ceny literárneho fondu (2003) a Medaily Chatama Sofera (2005). Od roku 2008 je vedúcim Ústavu teorie a dějin architektury na FA ČVUT v Prahe.

Publikácie upraviť

Knihy
 • DULLA, M.: Slovenská architektúra od Jurkoviča po dnešok. Perfekt, Bratislava 2007, 196 s.
 • MORAVČÍKOVÁ, H. (ed.) – DULLA, M. et all.: Architektúra na Slovensku – stručné dejiny. Bratislava, Slovart 2005, 181. ISBN 80-8085-079-8
 • DULLA, M. et all.: Majstri architektúry. Perfekt, Bratislava, 2005. 87. ISBN 80-8046-312-3.
 • DULLA, M. - MORAVČÍKOVÁ, H. H.: Architektúra Slovenska v dvadsiatom storočí. Bratislava, Slovart 2002. 514 s.
 • DULLA, M. (spolupráca H. H. Moravčíková a B. Hochel): Vojenské cintoríny v západnej Haliči. Dušan Jurkovič 1916/1917. Sprievodca. Bratislava, VŠVU 2002. 139 s.
 • DULLA, M.: Architekt Ferdinand Milučký. Bratislava, SAS 1998. 99.
 • DULLA, M.: Architekti Jozef Ondriaš a Jiří Závodný. Bratislava, Meritum 1995. 36.
 • DULLA, M.: Architekt Peter Pásztor. Bratislava, Meritum 1995. 36.
 • DULLA, M. - MORAVČÍKOVÁ, H. H.: Kto je kto v architektúre na Slovensku. Bratislava, Meritum 1995. 189.
 • DULLA, M.: Architekt Ivan Marko. Bratislava, Meritum 1995. 32.
 • DULLA, M.: Architekt Ján Bahna. Bratislava, Meritum 1995. 32.
 • DULLA, M.: Architektúra dnes. Slovenská architektúra 80. rokov a jej súvislosti. Bratislava, Pallas 1993. 224.
 • ZALČÍK, T. - DULLA, M.: Slovenská architektúra 1976-1980. Bratislava, Veda 1982. 192.
Katalógy
 • DULLA, M.: Architektur der Slowakei heute. Architektúra Slovenska dnes. (Katalóg výstavy.) Bratislava - Berlín, SAS, Slowakisches Institut, 2002. 18.
 • DULLA, M.: (Ed.): Ferdinand Milučký. Architektonické dielo. (Katalóg výstavy.) Bratislava, SAS 1993. 35.
 • BOŘUTOVÁ, D. - ZAJKOVÁ, A. - DULLA, M.: Dušan Jurkovič. Súborná výstava architektonického diela. (Katalóg výstavy.) Bratislava, SAS 1993. 245.
 • DULLA, M. (Ed.): Emil Belluš. Regionálna moderna. (Katalóg výstavy.) Piešťany, SAS 1992. 120.
 • DULLA, M. (Ed.): Nová slovenská architektúra. Bratislava, SAS 1991. 84.
Výstavy
 • DULLA, M.: Ferdinand Milučký. Slovenský inštitút, Viedeň. jún 1999.
 • DULLA, M. , spolupráca Moravčíková, H. H.: Something - new - architecture - capital - Bratislava - Slovakia. UIA, Barcelona 1996.
 • DULLA, M. - Bořutová, D. - Zajková, A.: Dušan Jurkovič - súborná výstava architektonického diela. SNG Bratislava, november 1993 - január 1994.
 • Milučký, F. - DULLA, M.: Ferdinand Milučký - architektonické dielo. Slov. nár. múzeum Bratislava, júl - august 1993.
 • DULLA, M.: Emil Belluš - regionálna moderna. Piešťany, september 1992.
 • DULLA, M. - Talaš, S.: Desať krokov slovenskej architektúry. Všeobecná česko-slovenská výstava. Praha 1991.
 • DULLA, M.: Architektúra Slovenska 1988-1990. Kongres UIA Montreal, jún 1990.
 • DULLA, M. a i.: Výstava tvorby mladých architektov. FA SVŠT Bratislava, november - december 1984.
Filmy
 • Mančuška, D. - DULLA, M. - Bořutová, D.: Výšiny. Dielo D. Jurkoviča. Bratislava 1997.
 • DULLA, M.: Architecture in Forum 1931-1938. FA STU, Bratislava 1994.
 • DULLA, M.: Architekt Ferdinand Milučký. Slovenská televízia, Bratislava 1993.
 • Bahna, J. - DULLA, M. - Komora, G.: Dialógy architektúry. Československá televízia, Bratislava 1986.
 • Zalčík, T. - DULLA, M.: Slovenská architektúra. Československá televízia Bratislava 1982.
 • Zalčík, T. - DULLA, M.: Obraz mesta. Bratislava 1982.