Medza proporcionality

Medza proporcionality je mechanické napätie, pri ktorom sa lineárna závislosť napätia od pomernej deformácie materiálu mení na nelineárnu. Medza proporcionality teda obmedzuje platnosť Hookovho zákona pre daný materiál. Udáva sa v jednotkách napätia v Pascaloch [Pa], alebo častejšie v [MPa].

Pre praktické použitie medza proporcionality nemá význam. Často sa nachádza blízko medze elasticity a medze klzu, resp. je obťažne ich vzájomne odlíšiť.

Pozri ajUpraviť

medza pevnosti