Otvoriť hlavné menu
Oblasť platnosti Hookovho zákona je medzi bodmi 1 a 2.

Hookov zákon opisuje vzťah medzi deformáciou pevného telesa vyvolanou pôsobením napätia a veľkosťou tohto napätia. V oblasti po medzu proporcionality, t. j. pre malé napätia je táto závislosť lineárna a deformácia je priamo úmerná napätiu materiálu. Hookov zákon vyjadrený pre materiál namáhaný jednoosovým ťahom, alebo tlakom:

AplikáciaUpraviť

Po rozpísaní zákona s pomocou rovníc:

     ;     

dostávame závislosť medzi silou a predĺžením závesu (s rovnomerným prierezom) namáhaného ťahom

 

  • Fsila deformujúca teleso [N]
  • Sprierez telesa [m2]
  • E — Youngov modul [Pa]
  • l — dĺžka telesa [m]
  • Δ l — predĺženie telesa [m]
  • k — konštanta úmernosti - tuhosť telesa [N.m-1]