Medzinárodný námorný kódex pre nebezpečné tovary

Medzinárodný námorný kódex pre nebezpečné tovary (z angl. International Maritime Dangerous Goods, IMDG) je jednotný, medzinárodný kódový systém pre oblasť dopravy nebezpečných materiálov v námornej doprave. Okrem kategorizácie a označovania nebezpečných materiálov sa zaoberá problematikou obalov, kontajnerovej dopravy a uskladňovania, so zvláštnym dôrazom na oddeľovanie nekompatibilných látok.

HistóriaUpraviť

Kódex prijala Medzinárodná námorná organizácia (IMO) v roku 1965. Rozhodnutím výboru IMO pre námornú bezpečnosť sú od roku 2004 niektoré časti IMDG pre členské štáty IMO záväzné.

KlasifikáciaUpraviť

IMDG rozdeľuje nebezpečný tovar do deviatich tried a niekoľkých podtried. Ich číselné označenie nesúvisí s mierou ich nebezpečnosti.

 1. Výbušniny
 2. Plyny
  1. Horľavé plyny
  2. Nehorľavé netoxické plyny
  3. Toxické plyny
 3. Horľavé kvapaliny
 4. Horľavé pevné látky náchylné na spotnánne vznietenie; látky, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny
  1. Horľavé pevné látky, samoreaktívne látky a desenzitizované výbušniny
  2. Látky náchylné na spotnánne vznietenie
  3. látky uvoľňujúce pri kontakte s vodou horľavé plyny
 5. Oxidačné činidlá a organické peroxidy
  1. Oxidačné činidlá
  2. Organické peroxidy
 6. Toxické a infekčné látky
  1. Toxické látky
  2. Infekčné látky
 7. Rádioaktívny materiál
 8. Korozívne látky
 9. Rôzne nebezpečné látky a tovary