Kód

rozlišovacia stránka

Kód môže byť:

 • všeobecne:
  • súbor znakov určených na zaznamenávanie informácií určitým spôsobom a pravidlá na ich používanie
  • predpis na prevádzanie jednej sústavy znakov do inej
 • v informatike:
  • zobrazenie (dohodnutý systém pravidiel), ktoré každému znaku alebo postupnosti znakov alebo signálu daného súboru znakov (vzorov; signálov) jednoznačne priradí znak alebo postupnosť znakov (obrazov) z iného súboru znakov, pozri kód (informatika) a kódovanie (informatika)
  • slangovo zdrojový kód
 • v telekomunikáciách: predpis na prevádzanie správy, pri ktorom sa charakteristické vlastnosti správy vyjadrujú skupinami impulzov, pozri kód (telekomunikácie)
 • vo vojenstve: sústava dohodnutých znakov (číselných, písomných, slovných a podobne) slúžiacich na utajenie skutočného obsahu posielanej správy; termín oficiálne používa aj NATO; pozri kód (vojenstvo)
 • v jazykovede: skrátene jazykový kód (súhrn jazykových pomenovaní vecí, javov, udalostí a vzťahov, ako aj pravidiel na ich používanie, radenie do súvislých výpovedí), pozri aj kódovanie (jazykoveda)
 • v psychológii: pozri kódovanie (psychológia)
 • Podľa Jakobsona systém vzájomne spätých subkódov.

Pozri aj

upraviť


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.