Merací prístroj je zariadenie určené na meranie hodnoty nejakej fyzikálnej veličiny. Čiže, merací prístroj je zariadenie, resp. meradlo, ktoré slúži na prevod meranej fyzikálnej veličiny na merateľný údaj. Napríklad na meranie dĺžky sa používa mikrometer, uhla - uhlomer, hmotnosti - váhy.

Technický opis

upraviť

Merací prístroj môže pozostávať z viacerých častí:

 • snímač (senzor) - snímací prvok, na ktorý pôsobí meraná veličina, a ktorého výstupom je merateľná veličina. Snímač teda prevádza meranú fyzikálnu veličinu, bežne nekvantifikovateľnú na inú, ktorú je možné jednoduchšie spracovať. Napr. tenzometer (tlakový senzor) premení fyzikálnu veličinu tlak na zmenu elektrického napätia, plavák hladinomeru - jeho pohyb sa prenáša na potenciometer, takže výška hladiny sa premení na zmenu odporu, snímač teploty premení zmenu teploty na zmenu vodivosti, čiže zmenu napätia a pod..
 • vyhodocovacia jednotka, jej úlohou je spracovať prijaté hodnoty a zobraziť ich na zobrazovači
 • zobrazovacia jednotka, tzv. indikátor - zobrazovacia časť, ktorá zobrazuje meranú hodnotu spôsobom pochopiteľným pre ľudské zmysly. Zobrazovač môže byť ukazovateľ, resp. displej, alebo stupnicový bargraf.

Klasifikácia meracích prístrojov

upraviť

Meracie prístroje klasifikujeme podľa rôznych kritérií:

 • Podľa určenia
  • Pracovné - na stanovenie hodnôt v teréne, napr. vo výrobe
  • Metrologické - slúžia na kontrolu prevádzkových, resp. na overenie meranej veličiny. V bežnej prevádzke sa nepoužívajú.
  • Etalóny - ktoré sú zhmotnené miery, meracie prístroje alebo meracie systémy určené na uchovanie a reprodukovanie jednotky jednej, alebo viacerých hodnôt veličín, napr. etalón hmotnosti 1kg
 • Podľa výstupu
  • Zobrazovacie, resp. ukazovacie, tzv. indikačné - napr. meter, mikrometer, manometer
  • Zapisovacie, tzv. registračné - napr. barograf
  • Integračné - ktoré zapisujú meranú hodnotu integráciou ako kumulatívny údaj, napr. vodomery, prietokomery s funkciou totalizéra, merače tepla
 • Podľa charakteru meraného údaja
  • Analógové - kde údaje sú spojitou funkciou meranej veličiny
  • Digitálne, tzv. číslicové - ktoré poskytujú údaje v číslicovej forme
 • Podľa styku s meraným médiom
  • Dotykové - ktoré prichádzajú do priameho styku s meraným prostredím
  • Bez dotykové - ktoré neprichádzajú do priameho styku s meraným médiom
  • Dvojstupňové- ide o dvojstupňový princíp merania

Externé odkazy

upraviť

Meracie prostriedky[nefunkčný odkaz] (zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok)
Meracie prístroje pre priemysel Archivované 2008-01-11 na Wayback Machine (zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok)
Vlastnosti meradiel a meracích prístrojov[nefunkčný odkaz]