Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu. Na Slovensku je upravená v zákone č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (predtým v zákone č. 207/1996 Z.z. a predtým v §20b Občianskeho zákonníka).

Podľa textu zákona je nadácia právnická osoba; zapisuje sa do registra nadácií, ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Nadácia vedie účtovníctvo.

Verejnoprospešným účelom sa rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Názov nadácie

upraviť

Názov nadácie musí obsahovať označenie "nadácia". Iné fyzické osoby alebo právnické osoby nemôžu toto označenie vo svojom názve alebo v obchodnom mene používať. Ak má názov nadácie obsahovať priezvisko fyzickej osoby odlišnej od zakladateľa, návrh na registráciu nadácie do registra nadácií musí obsahovať aj súhlas tejto fyzickej osoby; ak táto fyzická osoba nežije, súhlas jej dedičov, ak sú známi.

Nadačná činnosť

upraviť

Nadačnou činnosťou sa rozumie:

  • a) poskytovanie peňažných a nepeňažných prostriedkov z majetku nadácie tretím osobám,
  • b) správa majetku nadácie vrátane nadačných fondov.

Nadácia môže vykonávať aj inú činnosť v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a s realizáciou nadačnej činnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.

Založenie a vznik

upraviť

Nadáciu môže založiť fyzická osoba alebo právnická osoba. Nadácia sa zakladá nadačnou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Do vzniku nadácie konajú vo veciach súvisiacich s jej vznikom zakladatelia spoločne alebo správca nadácie.

Nadácia vzniká dňom zápisu nadácie do registra nadácií (Register nadácií je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené náležitosti týkajúce sa nadácií). Písomný návrh na zápis nadácie do registra nadácií podáva Ministerstvu vnútra správca nadácie. Podpis správcu nadácie musí byť úradne osvedčený.

Nadačný fond

upraviť

Nadácia môže na podporu verejnoprospešného účelu vytvoriť nadačný fond rozhodnutím správnej rady alebo na základe písomnej zmluvy s fyzickou osobou alebo s právnickou osobou. Nadačný fond nemá právnu subjektivitu. Rozhodnutie správnej rady o vytvorení nadačného fondu musí obsahovať:

a) názov nadácie, ktorá nadačný fond vytvára,
b) názov nadačného fondu; súčasťou názvu nadačného fondu musí byť aj názov nadácie, ktorá nadačný fond vytvára,
c) účel, na aký sa nadačný fond vytvára,
d) doba, na akú sa nadačný fond vytvára.

Orgány

upraviť

Orgánmi nadácie sú

  • a) správna rada (najvyšší orgán nadácie),
  • b) správca nadácie (štatutárny orgán nadácie, ktorý riadi činnosť nadácie a koná v jej mene)
  • c) dozorná rada (kontrolný orgán nadácie), ak je majetok nadácie vyšší ako 165 969 eur, v ostatných prípadoch, ak tak ustanoví nadačná listina,
  • d) revízor, ak nie je ustanovená dozorná rada,
  • e) iný orgán, ak to ustanoví nadačná listina.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Nadácia