Ochranná známka

Ochranná známka je označenie, ktoré slúži na odlíšenie tovarov alebo služieb jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná. Na Slovensku konanie vo veciach ochranných známok upravuje zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Ochrannou známkou môže byť akékoľvek označenie (najmä slová, písmená, číslice, farby, kresby, tvary, zvuky a pohyb), ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a zároveň je spôsobilé byť vyjadrené v registri ochranných známok, ktorý vedie Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Ochrannou známkou však nemôžu byť označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, označenia vyjadrujúce len druh tovaru alebo služby, označenia v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, označenia klamlivé, označenia obsahujúce chránený znak, emblém alebo erb, označenia obsahujúce znak vysokej symbolickej hodnoty a pod. Do registra ochranných známok sa na základe námietok nositeľa staršieho práva nezapíše ani označenie, ktoré je v kolízii s týmto starším právom.

O získanie ochrannej známky v Slovenskej republike sa žiada prihláškou podanou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Úrad prihlášku preskúma a ak sú splnené podmienky zápisu (tzv. zápisná spôsobilosť) a neexistujú iné prekážky (napr. námietkové konanie), označenie zapíše do registra a vydá prihlasovateľovi osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra (verejná listina potvrdzujúca, že pre majiteľa bola zapísaná ochranná známka). Majiteľ je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®.

Ochrana sa poskytuje na 10 rokov a je možné ju opakovane predĺžiť o ďalších 10 rokov.

Za konanie pred úradom i za predĺženie platnosti ochrannej známky sa platia správne poplatky.

Je zapísaná v registri ochranných známok, ktorý sa nachádza na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Výrobky takto registrované bývajú označené symbolom RegisteredTM.png

Pridelenie a dĺžka platnostiUpraviť

Ochrannú známku prideľuje Úrad priemyselného vlastníctva SR. Prihlášku na pridelenie ochrannej známky podáva prihlasovateľ pre tovar a službu, ktorá sú predmetom jeho podnikania. Ak sú splnené podmienky podľa zákona, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky prihlásené označenie zapíše do registra.

Ochranná známka má platnosť 10 rokov odo dňa podania prihlášky. Majiteľ môže po uplynutí 10 rokov požiadať o obnovu zápisu.

RozdelenieUpraviť

Ochranné známky môžu byť:

  • individuálna známka - označuje len výrobky alebo služby jednej osoby, na ktorú je zapísaná
  • kolektívna známka - označuje tovar alebo službu pochádzajúcich od viacerých výrobcov, ktorí sú hospodársky, organizačne alebo právne spojení na určitú spoločnú hospodársku činnosť.

Práva majiteľa ochrannej známkyUpraviť

Majiteľ ochrannej známky má výlučne právo označovať svoje tovary alebo služby známkou, ktorá je zapísaná v registri. Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou. Ak bola zásahom do práv spôsobená škoda, poškodený má právo na jej úhradu. Majiteľ ochrannej známky môže poskytnúť právo používať ochrannú známku inému licenčnou zmluvou. Značky výrobku sa realizujú rôznymi výrazovými prostriedkami, napr. slovom, písmenami, osobitným tvarom písmena, obrázkami alebo číslami, atď.

Pozri ajUpraviť