Odpadová voda je znečistená voda, ktorá vzniká v priemysle, v poľnohospodárstve, v domácnostiach, nemocniciach, laboratóriách atď. Čistí sa v čistiarňach odpadových vôd (ČOV). Veľké závody majú vlastne čistiarne odpadových vôd. Obce odvádzajú odpadovú vodu do najbližších čistiarní odpadových vôd.

Typy odpadovej vody upraviť

Komunálna odpadová voda vzniká každodennou ľudskou činnosťou - pochádza z domácností, škôl, úradov, od živnostníkov a podobne. Splašky majú približne rovnaké zloženie. Okrem splaškov obsahuje v prípade jednotnej kanalizácie aj oplachové vody (vodu z umývania ulíc) a dažďovú vodu zo zrážok. Spracováva sa v mestských čistiarňach odpadových vôd. Množstvo znečistenia privádzaného na mestskú ČOV sa vyjadruje ako počet ekvivalentných obyvateľov.

Priemyselná odpadová voda vzniká v priemyselných podnikoch. Miera a charakter znečistenia vody záleží na druhu priemyslu, ale aj použitej technológii výroby. Priemysel produkuje odpadové vody jednak z technologických vôd (čo je voda priamo použitá vo výrobe) a jednak z chladiacich vôd (čo je voda používaná na chladenie zariadení, tá býva znečistená „iba“ tepelne). Priemyselná odpadová voda sa čistí buď priamo v podniku (tam niekedy stačí vodu předčistit a potom vypustiť do kanalizácie), alebo priamo v mestskej ČOV.

Využitie upraviť

Odpadová voda sa môže používať na zavlažovanie tráv, umývanie dopravných prostriedkov, zavlažovanie ciest a kúrenie. Nie je vhodné používať takúto vodu na pitie varenie či umývanie riadu.

Iné projekty upraviť