Odvody sú:

  • úplne všeobecne: (povinné nenávratné) dávky, platby alebo ich odvádzanie
  • skrátene na Slovensku: odvody poistného na sociálne poistenie a/alebo (povinné) zdravotné poistenie
  • skrátene: verejné dávky, verejné odvody (súhrnné označenie pred dane, poplatky [do verejného sektora] a príspevky [najmä odvody do sociálnej poisťovne] a osobitné obdobné platby)
  • za socializmu v Česko-Slovensku: povinné nenávratné platby socialistických organizácií do štátneho rozpočtu odčerpávajúce časť vlastných finančných zdrojov štátnych hospodárskych organizácií (napr. odvod zo zisku, odvod zo mzdy)

Bežný občan na Slovensku z toho, čo zarobí, musí za normálnych okolností odviesť štátu minimálne:

  • dane a poplatky
  • odvody na sociálne a povinné zdravotné poistenie

Odvody na sociálne a zdravotné poistenie

upraviť

Sú to platby poistného do sociálneho a povinného zdravotného poistenia (podrobnosti pozri v príslušných článkoch). Podnikatelia si ich platia sami; v prípade zamestnancov ich platí zo mzdy z väčšej časti za daného zamestnanca jeho zamestnávateľ, z menšej časti ich platí zamestnanec sám. Odvody na Slovensku vyjadrené ako percento z hrubej mzdy patria medzi najvyššie v krajinách OECD.