Orientale lumen čiže Svetlo z východu je apoštolský list rímskeho pápeža Jána Pavla II., ktorý je venovaný východnému kresťanstvu. Zverejnený bol 2. mája 1995. Napísaný bol pri príležitosti 100. výročia apoštolského listu Orientalium dignitas (1894) rímskeho pápeža Leva XIII.

Obsah upraviť

  • Východné obrady sú rovnako súčasťou katolíckej cirkvi ako latinský obrad, sú rovnako úctyhodné, spásonosné a rovnako katolícke. Bez nich by katolícka cirkev nebola skutočne katolíckou.
  • Východné cirkvi (aj katolícke) majú svoju vlastnú teológiu, ktorá je tiež katolíckou teológiou, i keď sa niekedy líši od západnej katolíckej teológie.
  • Osobitne vyzdvihuje teológiu zbožštenia človeka (theosis) ako základ teológie východných cirkví.
  • Veľa miesta venuje mníšstvu ako radikálnej forme prežívania krstného povolania a zdôrazňuje potrebu kontemplatívneho mníšstva v súčasnom svete.
  • Ján Pavol II. v liste vyzýva východných katolíkov k očisteniu od latinizácie a obnoveniu svojej autentickej východnej identity.
  • Rímskokatolíkov vyzýva, aby spoznávali kresťanský Východ a vážili si ho.
  • Významným faktom je, že Ján Pavol II. v liste len málokedy rozlišuje katolícky a nekatolícky kresťanský Východ, čím zdôrazňuje, že majú jedno a to isté spoločné dedičstvo, tú istú spoločnú tradíciu - liturgickú, spirituálnu, právno-disciplinárnu i teologickú. List má celkovo výrazný ekumenický aspekt.

Pre gréckokatolíkov je to asi najvýznamnejší dokument Jána Pavla II.

Slovenské preklady upraviť

Existujú dva slovenské preklady Orientale lumen. Prvý pripravil Cyril Vasiľ, súčasný sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Je dostupný na internete.[1] Iný preklad publikoval Spolok sv. Vojtecha, preklad bol však veľmi nekvalitný, terminologicky nejasný a na niektorých miestach bol zmysel oproti originálu dokonca prevrátený.[2] Originálny latinský text bol publikovaný v Acta Apostolicae Sedis, LXXXVII, 11. Septembris 1995, s. 745-774; je dostupný aj na internete.[3]

Referencie upraviť

  1. https://www.grkat.net/texty/orientalelumen.pdf
  2. Andrej ŠKOVIERA: Svetlo z Východu pre nás. K 10. výročiu Orientale Lumen. In: Slovo. Časopis Gréckokatolíckej cirkvi, roč. 37, 2005, č. 13, s. 8.
  3. http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_02051995_orientale-lumen_lt.html