Ozeáš alebo Hozeáš bol jeden z biblických prorokov (jeden z tzv. malých prorokov) a zároveň autor knihy Ozeáš(ovej) (resp. Knihy proroka Ozeáša), ktorá je súčasťou židovského Tanachu a kresťanského Starého zákona.

Ikona proroka Ozeáša (18. stor.), Chrám Premenenia v Kiži (Rusko)

Ozeáš, syn Bériho, bol prorokom v období panovania judských kráľov Uziáša, Jotama, Achaza a Ezechiáša. Pochádzal z Isacharovho kmeňa. Žil v 8. storočí pred Kr. Boh prikázal Ozeášovi, aby si vzal za manželku ženu-cudzoložnicu a Ozeáš si vzal Gomer, dcéru Diblaima, ktorá mu postupne porodila syna Jizreela, dcéru Lo-ruchamu a syna Lo-ammiho.

Predpovedal, že židia budú dlho bez kráľov, kňazov a prorokov ale nakoniec sa vrátia k Bohu.

Ozeáš pravdepodobne neprežil zánik Izraelského (čiže Severného) kráľovstva.

Kniha Ozeáš (Hozeáš) upraviť

Prorok po ktorom je kniha pomenovaná pochádzal zo severného kráľovstva. Žil približne v období keď bola nájdená kniha Deuteronomium. Hovoril, že ľud zradil svojho Boha a prirovnáva ho k nevernej snúbenici, ktorej ale Boh odpustí a na púšti jej hovorí od srdca k srdcu.

Gréckokatolícka a pravoslávna cirkev si ho pripomínajú 17. októbra.

Literatúra upraviť

  • "Dňa 17. októbra : Sv. prorok Osiáš." In: Andrej Josafát Gregor Truch: Život svätých : Duchovné čítanie pre slovenských gréckokatolíckych veriacich na každý deň kalendárneho roka. Preklad a úprava: Michal Čarný. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, s. 527. ISBN 80-7165-381-0
  • "Ozeáš, prorok : 17. október." In: Antonín Čížek: Synaxár : Životy svätých. Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998, s. 52. ISBN 80-967341-1-3
  • Ozeáš [prorok]. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2. S. 760.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť