Ochrana pred požiarmi[1][2] (iné názvy: požiarna ochrana[3][4][5], ochrana proti požiaru/pred požiarom[6][7][8], protipožiarna ochrana[9][10][6][11], požiarnictvo[5]) je súbor metód, činností, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia, ktorých cieľom je zaistiť podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, zvierat, majetku a životného prostredia pred požiarmi a ostatnými mimoriadnymi udalosťami, ako aj vymedziť pôsobnosť orgánov verejnej správyhasičských jednotiek na tomto úseku[chýba zdroj]. Zahŕňa požiarnu prevenciu (predchádzanie požiarom) a požiarnu represiu (podmienky a spôsob hasenia).[3]

Na Slovensku je hlavným právnym predpisom zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi[1], ktorý nahradil starší, už neplatný zákon č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane.[12]

Referencie upraviť

 1. a b Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2001-07-02, [cit. 2018-09-24]. Dostupné online.
 2. Školenie na ochranu pred požiarmi - Bezpa Consult [online]. bezpa.sk, [cit. 2018-10-11]. Dostupné online.
 3. a b POŽIARNA OCHRANA. In: VALLO, Dušan, a kol. Vojenský terminologický a výkladový slovník. [Bratislava] : Igor Kvasnica, [2004]. 255 s. ISBN 80-89018-63-7. S. 151. . požiarna ochrana - „súhrn všetkých opatrení na ochranu života a zdravia ľudí a materiálových hodnôt pred škodami spôsobenými požiarmi a inými živelnými pohromami alebo nehodami. Zahŕňa požiarnu prevenciu (predchádzanie požiarom) a požiarnu represiu (podmienky a spôsob hasenia)“
 4. zákon č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane (zákon už neplatí)
 5. a b požiarnictvo, tiež požiarna ochrana. In: Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok IV N – Q. Bratislava : Veda, 1980. 600 s. S. 476.
 6. a b KŘIVKA, Pavel; RŮŽIČKA, Jiří. Ekologie a ochrana životního prostředí : odborný slovník anglicko-český a česko-anglický. 1. vyd. Praha : Loxia, 1999. 917 s. ISBN 80-902541-0-1. S. 135.
 7. STN EN 50178
 8. vyhláška č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
 9. HORECKÝ, Ján. Povodňová ochrana a požiarna ochrana. Kultúra slova (Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied), 1970, roč. 4, čís. 3, s. 93. Dostupné online [cit. 2018-10-16]. ISSN 0023-5202.
 10. ORAVCOVÁ, Anna. Miera ovládania jazykovej normy. Kultúra slova (Bratislava: Veda), 1989, roč. 23, čís. 2, s. 52. Dostupné online [cit. 2018-10-16]. ISSN 0023-5202.
 11. BEŇAČKA, Štefan, et al. Anglicko-slovenský technický slovník. 3. vyd. Zväzok 1 A – J. Bratislava : Alfa, 1993. 727 s. (Edícia prekladových slovníkov.) ISBN 80-05-00845-7. S. 523.
 12. História predpisu 126/1985 Z. z. [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, [cit. 2018-09-24]. Dostupné online.

Pozri aj upraviť