Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je fyzická osoba alebo právnická osoba (prípadne iný subjekt), ktorá/-ý (legálne) poskytuje zdravotnú starostlivosť.[1][2][3]

Nemocnica vo Svidníku, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa slovenského zákona č. 578/2004 upraviť

Slovenský zákon č. 578/2004 Z. z. uvádza nasledujúcu definíciu (stav v decembri 2018)[1]:
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (legislatívna skratka „poskytovateľ“) je:

 • a) fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe:
  • povolenia:
   • Ministerstva zdravotníctva SR (pre ambulancie záchrannej zdravotnej služby, špecializované nemocnice, zariadenia biomedicínskeho výskumu, tkanivové zariadenia, referenčné laboratóriá, ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby) alebo
   • samosprávneho kraja (pre ostatné ambulancie, zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, stacionáre, polikliniky, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, všeobecné nemocnice, liečebne, hospice, domy ošetrovateľskej starostlivosti, mobilné hospice), alebo
  • povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, alebo
  • živnostenského oprávnenia podľa živnostenského zákona (napr. pre živnosti zubná technika a očná optika), alebo
 • b) fyzická osoba-podnikateľ, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (tá sa vydáva lekárom, zubným lekárom, sestrám, pôrodným asistentkám, fyzioterapeutom, liečebným pedagógom, logopédom, psychológom a masérom), alebo
 • c) fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo povolenia na prevádzkovanie kúpeľnej liečebne podľa § 9a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Referencie upraviť

 1. a b Zákon 578/2004 Z. z. [online]. z 21. októbra 2004, [cit. 2018-12-17]. Dostupné online.
 2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
 3. health care provider [online]. medical-dictionary.thefreedictionary.com, [cit. 2018-12-25]. Dostupné online.