Potravový reťazec[1] (iné názvy: potravný reťazec[2], potravinový reťazec[3], trofický reťazec[2][3], potravná reťaz[4], potravinová reťaz[5], trofická reťaz[6]) je abstraktný pojem označujúci rad jedincov, populácií alebo ekologických gíld, ktorí/-ré z hľadiska ekológie výživy vykazujú vzájomnú energetickú závislosť (napr. planktón - rybičky - …; odumreté lístie - chvostoskoky - dravý hmyz - …; zelené rastliny - kravy - …). Jeden organizmus umrie na úkor druhého ako jeho potrava a postupne to takto pokračuje a vzniká „reťazec“.

Existujú 3 základné druhy potravinových reťazcov:

  • pastiersko-koristnícky: od rastlín k malým a veľkým konzumujúcim živočíchom
  • parazitický: od veľkých organizmov k malým
  • dekompozičný: od mŕtvej organickej hmoty cez saprobionty k mikroorganizmom
  1. potravový. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 534.
  2. a b potravný (trofický) reťazec. In: Pyramída - 4 Životné prostredie a život na Zemi. S. 173.
  3. a b potravinový reťazec. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 570.
  4. GRUBEŠIC, Marijan; LETIĆ, Josip; GLAVAŠ, Milan. Dynamika a štruktúra lovu plcha sivého (Glis glis L.) v bučinách a jedlinách Chorvátska. Folia venatoria, 2007, zväzok 36-37, s. 173-181. ISBN 978-80-8093-030-1. Dostupné online [cit. 2018-05-20]. Archivované 2018-05-20 z originálu.
  5. IVANIČKA, Koloman. Základy teórie a metodológie socioekonomickej geografie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 432 s. S. 100, 133.
  6. trofická reťaz. In: BETINA, Vladimír, et al. Malá encyklopédia biológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1975. 556 s. (Malá encyklopédia.) S. 495.