Prach (častice v atmosfére)

malé častice vo vzduchu

Prach je všeobecné označenie pevných častíc s priemerom menším, ako 500 mikrometrov a vo všeobecnosti aj na označenie dobre rozdelenej hmoty. Prach na Zemi, ktorý sa nachádza v atmosfére, pochádza z rozličných zdrojov. Pod prachom rozumieme aj malé čiastočky pevného materiálu rozptýlené v ovzduší alebo usadené na predmetoch a stenách. Tieto čiastočky vznikajú aj pri ťažbe, vŕtaní, mletí a obrábaní rozličných pevných materiálov. V prachom zamorenom ovzduší sa najdlhšie udržiavajú čiastočky prevažne priemeru do dvoch mikrometrov (0,002 mm). Tieto čiastočky sú z hygienického hľadiska najnebezpečnejšie, lebo prenikajú hlboko do dýchacích ciest a spôsobujú tak vážne ochorenia (azbestóza, silikóza a iné).

Prach sa nachádza aj vo vesmíre, napríklad v medzihviezdnych mračnách. Prach vytvára aj chvost niektorých komét.

Iné projekty upraviť