Častica vo fyzike je v širšom zmysle teleso, ktoré je v pomere k uvažovanej sústave malé, a ktorého vnútorná štruktúra nie je dôležitá, len jeho správanie ako celku voči ostatným časticiam alebo vonkajším vplyvom. Ide tu teda o relatívny pojem. V tomto zmysle sú napríklad aj zrnká piesku časticami pri pokusoch s pieskom.

V užšom zmysle (nazývaná potom aj hmotná častica alebo častica hmoty) to je označenie pre:

  • látkové častice, čiže fyzikálne objekty malých rozmerov, tvoriace látku. Napríklad molekuly, atómy, ióny, atómové jadrá, protóny a elementárne častice látky (kvarky, leptóny). Sú charakterizované napríklad hmotnosťou, elektrickým nábojom, rozmerom, tvarom, zložením, vzájomným pôsobením (interakciou) a pri kvantovom opise aj kvantovými číslami.
  • častice poľa, čiže elementárne častice priradené v kvantovej teórii poliam (kvantá týchto polí), čiže vlastne kalibračné bozóny (fotóny, gravitóny, bozóny Z a W, gluóny)

Niekedy sa pojem častica používa ako skratka pre elementárnu časticu (čiže jednotlivé kvarky, leptóny a kalibračné bozóny).

V klasickej mechanike sa ako častica označuje (aj len) hmotný bod.

Pozri aj

upraviť