Psychický proces je psychický jav, ktorý sa v určitom časovom intervale mení. Všetky psychické procesy prebiehajú ako komplexy, takže sa nikdy nevyskytujú izolovane.

Psychický proces podľa M. Jurča upraviť

Psychický proces je aktuálne (v istom momente) sa realizujúca psychická činnosť, ktorá prebieha u jednotlivca viac-menej za účasti vedomia. (Keď berieme psychický proces vcelku, jeho jednotlivé časti môžu prebiehať aj bez účasti vedomia.) Je osobitným spojením jednotlivca so svetom. Je to súvislý, na seba nadväzujúci dej, dynamický, stále meniaci svoje zloženie tým, že doň vstupujú vždy nové a nové prvky, kým iné z neho vypadávajú.

Povaha a priebeh psychického procesu sú podmienené podnetmi, ktoré pôsobia v danej chvíli na jednotlivca, následným vplyvom predchádzajúcich psychických procesov, vplyvmi vychádzajúcimi z organických stavov subjektu, ako aj psychickými vlastnosťami nervovej sústavy, ktoré sa utvárali v dôsledku rodovej a individuálnej histórie subjektu.

Psychický proces je tvorený viacerými odlíšiteľnými čiastkovými procesmi (pociťovanie, vnímanie, tvorenie predstáv, myslenie, pamäť, pozornosť, cítenie, regulácia konania – vôľové a mimovoľné konanie). V každom okamihu má psychický proces obmedzený rozsah, t. j. môže sa v ňom naraz vyskytovať len obmedzený počet prvkov.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.