Rada Európskej únie

orgán Európskej únie

Rada Európskej únie, často skrátene len Rada je inštitúciou Európskej únie a jej najdôležitejším zákonodarným orgánom. (Do novembra 1993 pôsobila pod názvom Rada Európskych spoločenstiev.)

Členom Rady je jeden zástupca na ministerskej úrovni z každého členského štátu, ktorý je splonomocnený zaväzovať sa za svoju vládu. Nejde však o jedného konkrétneho ministra - každé zasadanie Rady je venované určitej téme a ministri sa ho účastnia podľa svojho rezortu. Rada sa schádza na schôdzach v desiatich zoskupeniach podľa vecnej príslušnosti.

Zoskupenia Rady upraviť

V predsedníctve Rady sa členské krajiny striedajú po šiestich mesiacoch. To neplatí pre Radu pre zahraničné veci, ktorej predsedá vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Agendu Rady pripravuje Výbor stálych predstaviteľov (používa sa preň francúzska skratka COREPER), ktorý tvoria stáli predstavitelia členských krajín pri Európskej únii v Bruseli na úrovni veľvyslancov (COREPER II.) alebo ich zástupcovia (COREPER I.), ktorí sa schádzajú spravidla aspoň raz za týždeň. Tento výbor riadi prácu asi 250 výborov a pracovných skupín, ktoré pripravujú podklady pre záležitosti, ktoré prejednáva COREPER a Rada.

Externé odkazy upraviť